Pro média a PR

Probíhá souběžná rekonstrukce rozpadající se kanalizace a poruchového vodovodu v Kadani, v Brožíkově ulici

Teplice, 26. října 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Chomutovsku další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Kadani, v Brožíkově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: V souběhu s kanalizací, jež je v havarijním stavu, je veden poruchový vodovod. Jejich rekonstrukci provedeme úsporně v rámci jednoho výkopu. Zrekonstruované úseky zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro přibližně 25 připojených obyvatel. Jde o stavbu z kategorie obnovy majetku, kam letos půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun.

Více o stavbě:

Stávající kanalizační stoka v Brožíkově ulici je z betonu vnitřního průměru 300 mm. Byla uvedena do provozu roku 1970 a dnes je v nevyhovujícím technickém stavu. Jak prokázala kamerová prohlídka, potrubí je silně zkorodované, dno se rozpadá a místy úplně chybí, takže dochází k průsakům splašků do půdy. Celkově je stoka uložená v komunikaci staticky nestabilní. V souběhu s kanalizací je veden litinový vodovod o vnitřním průměru 80 mm z roku 1969, v posledních letech také poruchový, proto SVS rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu. 

Nově bude pro kanalizaci použito potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 mm v délce 134,8 metrů. Pro vodovod se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 135 metrů. Rekonstrukce bude provedena v původní trase v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby bude přepojení stávajících 12 kanalizačních a 12 vodovodních přípojek na trase. Zrekonstruovány budou také revizní kanalizační šachty. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. září 2013. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 70 milionů Kč bez DPH. 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá souběžná rekonstrukce rozpadající se kanalizace a poruchového vodovodu v Kadani, v Brožíkově ulici
Vytištěno: 28.06.2017 12:33, www.svs.cz