Pro média a PR

Probíhá souběžná rekonstrukce vodovodu a kanalizace v lokalitě Nerudova náměstí v Liberci


Tisková zpráva, 17. května 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) v Liberci realizuje další ze svých investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v lokalitě Nerudova náměstí. Stavba je ve finančním objemu 21 milionů korun (vč. DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Realizovaná opatření do budoucna zajistí bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod přibližně pro 300 připojených obyvatel uvedené lokality v centru města. Umožní také uskutečnit opravy komunikací naplánované městem.“ 

Více o stavbě:

Investiční akce SVS se týká Nerudova náměstí a přilehlých ulic Bažantí, Liliová, Herrmannova, Kavčí a Voroněžská. Kanalizace a vodovod v této lokalitě pocházejí přibližně z roku 1900. Kanalizační stoky jsou zděné cihlové obdélníkového profilu 400x500 mm
a betonové o průměru 200 mm. Vlivem stáří jsou popraskané, místy části trub dokonce chybí. Souběžně položený litinový vodovod je rovněž v technicky nevyhovujícím stavu, zarostlý a netěsný. Statutární město Liberec zde plánuje opravy komunikací a inženýrských sítí, proto SVS před tím zajistí rekonstrukce vodárenské infrastruktury.

V rámci investiční akce SVS bude vyměněno celkem 859 metrů kanalizace. Nově budou použity kameninové trubky o průměru 300 mm. Vyměněno bude také 1 005 metrů vodovodů. Nově bude použit odolný vysokohustotní polyetylén (HD-PE) o průměru 100 mm. Opraveno bude rovněž 26 kanalizačních a vodovodních přípojek na trase. SVS se bude s dalšími vlastníky sítí spolupodílet na závěrečných úpravách povrchů.

Celkový finanční objem stavby je 17,5 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Syner , s. r. o. Stavba byla zahájena 18. dubna 2011 předáním staveniště. Od 2. května začaly stavební práce skrývkou povrchů komunikace v Liliové ulici. Termín dokončení je stanoven na říjen 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 457 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá souběžná rekonstrukce vodovodu a kanalizace v lokalitě Nerudova náměstí v Liberci
Vytištěno: 20.07.2017 20:44, www.svs.cz