Pro média a PR

Probíhá výměna litinového vodovodu z roku 1912 v Bohdánkově, místní části obce Bílá na Liberecku

Teplice, 18. října 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Liberecku další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v Bohdánkově, což je místní část obce Bílá. 

Petr Skokan, místopředseda představenstva SVS, uvádí: „Rekonstrukci stoletého vodovodu provádíme v návaznosti na naši stavbu ´Bílá – Bohdánkov, náhrada zdroje´. Tím zajistíme pro 50 připojených obyvatel do budoucna bezporuchovou dodávku pitné vody v dostatečném množství.“ 

Více o stavbě:

Původní vodovodní řady z litiny o průměru 80 a 60 mm byly uvedeny do provozu roku 1912. Jsou v nevyhovujícím technickém stavu, silně inkrustované a netěsné. V obci probíhá souběžně (04-10/2012) další investiční akce SVS k zajištění dodávek pitné vody v dostatečném množství. Prameniště v okolí obce totiž neposkytují dostatek vody, proto se buduje vodovodní přivaděč. Stoletý vodovod by následné zvýšení tlaku v síti nevydržel, docházelo by k poruchám a únikům vody.

Nově se použije potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 80 mm v délce 123 metrů a průměru 50 mm v délce 52 metrů. V rámci stavby bude přepojeno všech 11 stávajících vodovodních přípojek. Armaturní šachta bude zrušena. Stavba bude provedena výkopovou technologií. Závěrem stavby bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. září 2012. Stavební práce začaly 10. září a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 18 staveb za celkových 78,87 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá výměna litinového vodovodu z roku 1912 v Bohdánkově, místní části obce Bílá na Liberecku
Vytištěno: 25.06.2017 02:22, www.svs.cz