Pro média a PR

Aktuální investice do obnovy majetku SVS v Ústeckém a Libereckém kraji

Teplice, 28. července 2013


Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) je co do rozsahu sítí největší vlastnická vodárenská společnost v ČR. Na území Ústeckého a podstatné části Libereckého kraje, kde žije přes 1,1 milionu obyvatel, je vlastníkem více než 8750 km vodovodů, 3800 km kanalizací, 53 úpraven vody, 200 čistíren odpadních vod a dalších zařízení. SVS při svém vzniku před dvaceti lety získala do majetku historickou infrastrukturu, jejíž náležitou obnovu musí jako vlastník zajistit. Velkým problémem SVS je odpisová základna tohoto historického majetku v objemu 25 mld. korun, což je tehdejší pořizovací hodnota majetku. V současnosti však má SVS potřebu obnovit majetek v aktuální pořizovací hodnotě téměř 107 miliard korun.

Obnova byla dlouhodobě za dob totality podinvestovaná. Také v několika předchozích letech nebyla obnova vodárenských sítí prioritou. Legislativou jsme totiž byli po vstupu do EU nuceni masivně investovat do čištění odpadních vod s tak přísnými parametry, které nemá žádná jiná členská země EU. Až po splnění tohoto rozsáhlého úkolu mohla SVS těžiště aktivit přesunout na oblast obnovy stávajícího vodohospodářského majetku. V roce 2011 ještě byly strategické investice v objemu 870 mil. Kč a obnova majetku 429 mil. Kč. V roce 2013 je poměr mezi strategickými investicemi a obnovou zcela obrácený: Z celkové částky 1,16 miliardy korun do obnovy majetku půjde 830 mil. Kč (cca 70%) a do strategických investic jen 335 mil. Kč (cca 30%).

Objem investic na rok 2013 vychází ze schváleného Podnikatelského záměru SVS do roku 2015 a zároveň zohledňuje zákonnou povinnost vlastníka k zajištění náležité obnovy vodohospodářského majetku. To ukládá legislativa, konkrétně vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Každý vlastník má podle ní zpracovat a realizovat Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále jen PFO). PFO uvažuje pouze vlastní finanční prostředky získané z vodného a stočného. Ty nepokrývají ani zdaleka skutečnou potřebu obnovy podle fyzického stavu infrastruktury. Na celkovou obnovu majetku při současném tempu (resp. množství finančních prostředků) bude zapotřebí 133 let, přičemž faktická potřeba doby obnovy je výrazně kratší. I přes současné zvýšené investice do obnovy se tak majetek stále více opotřebovává (stárne). Jak je to možné? Objemy finančních prostředků v PFO odpovídají reálnému předpokladu vývoje ceny vody při zohlednění pohledu sociální únosnosti ceny vody. 

V roce 2013 jde do obnovy 0,83 miliardy korun, přičemž meziroční nárůst ceny vody je 5,9%. Pokud bychom chtěli míru opotřebení zastavit či dokonce u vybraných skupin majetku jej třeba během 15 let snížit z 60% na 45% opotřebení, každoroční objem investic do obnovy by musel následujících 15 let představovat částku 4 miliardy korun – a to by bylo možné jen při razantním nárůstu ceny vody, což by bylo sociálně neúnosné.

Co se týče rozdělení investičních prostředků po jednotlivých okresech v regionu působnosti SVS, uvádí jej následující tabulka:

Obnova majetku investice pro okres celkem (vč. strategických):

Chomutov ……… 20 staveb … cca  70 mil. Kč …  73 mil. Kč
Děčín ……………… 23 staveb … cca  92 mil. Kč …122 mil. Kč
Louny ………………18 staveb … cca  46 mil. Kč …  46 mil. Kč
Litoměřice ………18 staveb … cca  44 mil. Kč … 109 mil. Kč (vč. Litoměřice ČOV; Hošťka ČOV)
Most …………………29 staveb … cca 112 mil. Kč… 201 mil. Kč (vč. Meziboří, rekonstrukce ÚV)
Teplice …………… 15 staveb … cca  74 mil. Kč …  97 mil. Kč (vč. Bílina-Všechlapy, rek. přivaděče)
Ústí n. Labem …25 staveb … cca  70 mil. Kč …  78 mil. Kč
Česká Lípa ………23 staveb … cca  65 mil. Kč …  82 mil. Kč
Jablonec n. N. …20 staveb … cca  98 mil. Kč … 163 mil. Kč
Liberec …………… 19 staveb … cca  74 mil. Kč …  99 mil. Kč

Největší objem investic letos směřuje do okresu Most, kde je ovšem z 200 mil. Kč celých 90 mil. věnováno na významnou strategickou stavbu v oblasti výroby pitné vody – na z loňska pokračující rekonstrukci a intenzifikaci velké úpravny vody Meziboří.

Přesun těžiště investic ze strategických k obnově je markantní zejména v okrese Chomutov: Zatímco loni se zde ještě proinvestovalo 278 mil. Kč, z toho 213 mil. Kč ve strategických investicích (kam patří např. rekonstrukce úpraven vody III. Mlýn a Jirkov), letos je z celkového objemu 73 mil. Kč pro chomutovský okres věnováno celých 70 mil. Kč na obnovu liniových staveb. 

Největší objem investic v rámci Libereckého kraje letos SVS směřuje do okresu Jablonec nad Nisou, kde je z celkové roční částky 163 mil. Kč kolem 65 mil. naplánováno pro významné strategické investice – rekonstrukci úpravny vody Bedřichov, zásobující pitnou vodou Liberec, a na rozsáhlou rekonstrukci vodovodů a kanalizací v centru Tanvaldu.

V současné době jsou v realizaci nebo finišují tyto stavby v jednotlivých okresech:

Chomutov:
v Chomutově Legionářské ulici probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu (květen – červenec), ve Smetanově ulici rekonstrukce kanalizace (červen – červenec), v Prokopově a Daliborově ulici rekonstrukce kanalizace a vodovodu (červen – červenec)
Louny: v Žatci Chomutovské ulici probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu (květen – červenec), v Dukelské ulici rekonstrukce kanalizace a vodovodu (červenec – říjen), v Lenešicích Dlouhé ulici probíhá rekonstrukce kanalizace (červen – červenec),
Litoměřice: v Pohořanech probíhá rekonstrukce vodovodu (červen – srpen),
Most: v Litvínově Horské ulici probíhá rekonstrukce vodovodu (květen – červenec) a v Partyzánské a Opltově ulici rekonstrukce kanalizace a vodovodu (červen – říjen), na třídě Budovatelů probíhá rekonstrukce vodovodu (červenec – říjen), probíhá rekonstrukce přivaděče Lišnice – Koporeč (červen – říjen),
Teplice: v Teplicích Českobratrské ulici probíhá rekonstrukce vodovodu (červen – červenec), v Duchcovské ulici rekonstrukce kanalizace a vodovodu (červen – září), v Krušnohorské ulici rekonstrukce vodovodu (červen – srpen), v Žalanech probíhá intenzifikace ČOV (červen 2013 – únor 2014),
Ústí n. Labem: v Ústí nad Labem Dvořákově ulici probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu (červen – říjen) a v Koněvově ulici rekonstrukce kanalizace a vodovodu (červen – září), probíhá rekonstrukce lapáku štěrku na ČOV Ústí n. L. – Neštěmice (červen – srpen).
Česká Lípa: probíhá výměna vodovodu pro Žizníkov, což je místní část České Lípy (květen – červenec), v Novém Boru probíhá souběžná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Wolkerova (červen – srpen),  rekonstrukce vodovodu v Horní Světlé, což je místní část obce Mařenice (květen – červen), od června probíhá rekonstrukce kanalizace v ul. Dvořákova v České Lípě a rekonstrukce vodovodu Na Nivách (květen – srpen), dokončuje se v červnu zahájená rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Wolkerova, ve Cvikově probíhá rekonstrukce kanalizace v Komenského ulici (červen - září), probíhá rekonstrukce vodojemu v Podlesí, což je místní část Horní Police, červenec - listopad probíhá rekonstrukce vodovodu v Rousínově, což je místní část obce Svor,
Jablonec nad Nisou: probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Rýnovická a Větrná (duben - říjen), odstraňujeme nevyhovující kanalizační výusť v Jablonci nad Nisou v ul. Perlová (červen - srpen), probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Arbesova (květen – červenec),  rekonstrukce ve středu Tanvaldu - vodovodu v ulicích Školní, Komenského a Jiráskově a kanalizace v ulicích Palackého, Školní a Poštovní (červen – říjen),
Liberec: provádíme rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Hrádku n. Nisou, Lipové ulici (červen - srpen), a souběžnou rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Liberci, Luční ul. (květen - září)

„Prostředky na obnovu našich sítí získáváme z ceny vody. Ta v posledních letech pravidelně roste jak kvůli investicím, jejichž potřeba je zakotvena v legislativě, tak i kvůli trvalému růstu vstupů, od ceny surové vody přes energie až po státu odváděné poplatky a DPH. Samozřejmě se snažíme hledat rezervy uvnitř současné ceny vody, což se nám daří a trend nárůstu ceny má několik let mírně klesající tendenci. Obrovskou rezervu nadále vidíme v částce, kterou si z ceny vody formou DPH a řady dalších legislativně stanovených poplatků odebírá stát – jde téměř o třetinu. Snažíme se nárůst ceny vody udržet v mezích sociální únosnosti, ačkoliv reálná potřeba investic je mnohonásobně vyšší. V této složité situaci je pro nás důležitá kvalitní a otevřená komunikace s našimi akcionáři, městy a obcemi,“ shrnuje problematiku obnovy majetku SVS Ing. Bronislav Špičák.

________

k dispozici rovněž v grafické podobě (klikněte ke zvětšení):

     

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Aktuální investice do obnovy majetku SVS v Ústeckém a Libereckém kraji
Vytištěno: 28.06.2017 12:34, www.svs.cz