Pro média a PR

Proboštov, Přítkov – začala dostavba vodojemu a rekonstrukce vodovodů


Tisková zpráva, 26. září 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje na Teplicku ze svých letošních investičních akcí – v lokalitě Proboštov - Přítkov postaví vodojem a zrekonstruuje vodovodní řady ve finančním objemu téměř 12 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Výstavba kapacitního vodojemu a rekonstrukce přívodního i zásobního řadu přispěje k dodávkám pitné vody v dostatečném množství i pro uvažovanou novou výstavbu v lokalitě. Předpokládá se zde navýšení počtu připojených obyvatel z 200 na 300.“

Více o stavbě:

Stávající vodojem Přítkov o objemu 25 m3je v současnosti již nedostačující pro požadované odběry z vodovodní sítě v lokalitě Proboštov – Přítkov. Navíc je ve špatném technickém stavu a vykazuje trhliny. Také přívodní řad o průměru 63 mm do vodojemu Přítkov ze severní Flájské větve je nedostatečně kapacitní. Z vodojemu vede do spotřebiště litinový zásobní řad o průměru 80 mm, který je značně zarostlý.

V lokalitě Přítkov je podle územního plánu uvažováno s výstavbou rodinných domů. Pro vyřešení problémů s nedostatečnou akumulací pitné vody je nutné vybudovat nový vodojem a zkapacitnit přívodní i zásobovací řad.

V rámci investiční akce SVS bude vybudován prefabrikovaný vodojem o objemu 2 x 50 m3na stejném pozemku. Původní vodojem bude demolován. V délce 567 metrů bude zrekonstruován přívodní řad, bude k tomu použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 80 mm. Dojde rovněž k rekonstrukci zásobního řadu, v délce 417 metrů bude použito potrubí z HD-PE o průměru 100 mm.

Celkový finanční objem akce je 9,964 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je společnost ISTAR spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště koncem července 2011. Stavební práce byly zahájeny v polovině září a již došlo ke zbourání starého vodojemu. Termín dokončení je stanoven do 30. 9. 2012.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Proboštov, Přítkov – začala dostavba vodojemu a rekonstrukce vodovodů
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz