Pro média a PR

Projekt "Lužická Nisa" Severočeské vodárenské společnosti: Uzavřeno první výběrové řízení - na správce stavby


Tisková zpráva 7. 2. 2006

Severočeská vodárenská společnost a. s. oznamuje, že bylo uzavřeno první ze čtyř výběrových řízení, jež probíhají v rámci integrovaného projektu Lužická Nisa - konkrétně na správce stavby.

Výběrová komise rozhodla o tom, že vítězem otevřeného výběrového řízení na správce stavby na integrovaný projekt „Rekonstrukce úpravny vod a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy“,zkráceně „Lužická Nisa“, se stane společnost VOD-KA a. s. z Litoměřic. Rozhodujícím kritériem – vedle splnění kvalifikačních předpokladů – byla výhodnější nabídková cena blížící se 40 milionům korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, k tomu dodává: „Správce stavby zajišťuje řízení stavebních prací a dohled nad jejich prováděním tak, aby dílo bylo dokončeno v požadované kvalitě, ve stanovených termínech, za stanovenou smluvní cenu a bylo schopné převzetí objednatelem a provozovatelem k uvedení do zkušebního a trvalého provozu. Projekt má být realizován podle podmínek smluv o dílo, uzavřených s jednotlivými zhotoviteli a v souladu s podmínkami rozhodnutí Komise evropských společenství o udělení pomoci z Fondu soudržnosti EU a podmínek smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu soudržnosti a ze Státního fondu životního prostředí ČR. Povinností správce stavby je i řešení nároků vůči zhotovitelům z titulu odpovědnosti za vady.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Projekt "Lužická Nisa" Severočeské vodárenské společnosti: Uzavřeno první výběrové řízení - na správce stavby
Vytištěno: 26.07.2017 00:44, www.svs.cz