Pro média a PR

Provádíme rekonstrukci stoletého přívodního řadu v Nechálově, části obce Kobyly na Liberecku

Teplice, 12. října 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Liberecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci stoletého přívodního řadu v Nechálově, což je část obce Kobyly.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Rekonstruovaný vodovod zajistí do budoucna bezproblémové zásobování vodou pro 250 připojených obyvatel obcí Nechálov a Havlovice.“

Více o stavbě:

Stávající litinový přívodní vodovodní řad průměru 70 mm v Nechálově byl uveden do provozu již roku 1913. Dnes je vlivem stáří ve špatném technickém stavu, silně inkrustovaný, což způsobuje nedostatečné zásobování pitnou vodou obcí Nechálov a Havlovice. Vyvolává to opakované stížnosti obyvatel, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. 

Nově bude pro vodovod použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 90 mm v délce 1240 metrů. Tím bude napojeno nové kapacitní potrubí na stávající vodovod z HD-PE průměru 90 mm z Vorklebic. V Nechálově v místě napojení na obecní vodovod bude vybudována redukční šachta. Rekonstrukce bude provedena bezvýkopovou metodou v původní trase, po soukromých pozemcích podél krajské silnice.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 20. září 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2013. 

Celkový plánovaný objem investic SVS pro okres Liberec je letos 99 milionů korun. Těžiště prací leží v kategorii obnovy majetku, kde je pro tento rok naplánováno 19 staveb za 74 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Provádíme rekonstrukci stoletého přívodního řadu v Nechálově, části obce Kobyly na Liberecku
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz