Pro média a PR

Provádíme rekonstrukci dosluhujícího vodovodu a kanalizace v Ústí n. L., Dvořákově ulici

Teplice, 21. června 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Ústí nad Labem další plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci vodovodu a kanalizace ve Dvořákově ulici, kde letos probíhají práce i na dalších sítích.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Stavbu provádíme v koordinaci s RWE a ČEZ teplárenská, kteří zde letos také rekonstruují svá zařízení. Rekonstruovaný vodovod a kanalizace ve Dvořákově ulici zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro přibližně 200 připojených obyvatel tohoto úseku. Do kategorie obnovy majetku, kam tato stavba patří, letos půjde 830 milionů korun, což jsou téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků SVS.“

Více o stavbě:

Stávající litinový vodovodní řad ve Dvořákově ulici byl uveden do provozu roku 1960. Zajišťuje zásobení přilehlých objektů i zokruhování vodovodního systému centra města Ústí nad Labem. Potrubí je dnes ve špatném technickém stavu, zkorodované a často poruchové. Řad je veden v asfaltové komunikaci. V souběhu je středem komunikace vedena jednotná betonová kanalizace průměru 500 mm z roku 1926. Stoka je ve špatném technickém stavu kvůli korozi nad 50% a vykazuje díry ve dně, takže vznikají kaverny. 

Nově bude pro vodovod použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 90 mm v délce 287 metrů. Pro kanalizaci se použije kameninové potrubí průměru 500 mm v délce 221,4 metrů. Součástí stavby bude přepojení stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek na trase, osazení hydrantu a vybudování čtyř kanalizačních šachet. Obnova povrchu proběhne v celé šíři komunikace a budou se na ni spolupodílet investoři všech rekonstruovaných sítí, tj. SVS, ČEZ Teplárenská a RWE.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 17. června, vlastní stavební práce započaly 19. června a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 25 staveb za celkových 70 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 78 milionů korun.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Provádíme rekonstrukci dosluhujícího vodovodu a kanalizace v Ústí n. L., Dvořákově ulici
Vytištěno: 25.06.2017 02:25, www.svs.cz