Pro média a PR

Provádíme rekonstrukci inkrustovaného a poruchového vodovodu a netěsnící kanalizace v České Lípě, Masné ul.

Teplice, 1. listopadu 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace a
vodovodu v České Lípě, Masné ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: V souběhu s historickým vodovodem je vedena poruchová kanalizace. Jejich rekonstrukci provedeme úsporně v rámci jednoho výkopu. Zrekonstruované úseky zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro přibližně 30 připojených obyvatel. Jde o stavbu z kategorie obnovy majetku, kam letos půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun.

Více o stavbě:


Stávající vodovod v Masné ulici pochází z roku 1926. Jde o litinový řad vnitřního průměru 50 mm, který je dnes vlivem stáří silně inkrustovaný a poruchový. V souběhu vede kanalizační stoka z roku 1960, která odvádí splaškové i dešťové vody od nemovitostí a uličních vpustí v Masné ulici. Potrubí netěsní a je nekapacitní, navíc s nátokem balastních vod. Jde o betonové potrubí vnitřního průměru 300 mm a kameninu vnitřního průměru 300 mm a 250 mm. SVS rozhodla o rekonstrukci kanalizace a vodovodu v rámci jedné akce.

Stávající kanalizace bude nahrazena potrubím z kameniny o vnitřním průměru 300 mm v délce 77 metrů. Součástí stavby bude přepojení 24 stávajících kanalizačních přípojek na trase. Pro vodovod se nově použije potrubí z polyetylénu o průměru 63 mm v délce 109 metrů. Přepojeno bude 7 stávajících vodovodních přípojek. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. září 2013 zhotoviteli, který následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a výkopová povolení. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. prosince 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za celkových 65 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických - je letos 82 milionů korun.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Provádíme rekonstrukci inkrustovaného a poruchového vodovodu a netěsnící kanalizace v České Lípě, Masné ul.
Vytištěno: 24.06.2017 12:25, www.svs.cz