Pro média a PR

Provádíme rekonstrukci inkrustovaného a poruchového vodovodu v Liberci, Na Kačírku

Teplice, 22. října 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Liberci další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v ulici Na Kačírku. 

Petr Skokan, místopředseda představenstva SVS, uvádí: „Letos realizujeme dlouhou řadu menších staveb v rámci obnovy stávajícího majetku společnosti. Do této kategorie letos směřujeme většinu – téměř 70% - z celkového ročního objemu na investice.“

Více o stavbě
:

Stávající litinový vodovod průměru 175 mm byl Na Kačírku uveden do provozu v roce 1954. Je vlivem stáří inkrustovaný a poruchový. Poruchy v dodávkách vody se týkají cca 85 připojených obyvatel.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena ve stávající trase. Nově bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 160 mm v délce 81 metrů. V rámci stavby bude provedeno přepojení všech stávajících vodovodních přípojek na trase. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 18 staveb za celkových 78,87 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Provádíme rekonstrukci inkrustovaného a poruchového vodovodu v Liberci, Na Kačírku
Vytištěno: 25.06.2017 02:10, www.svs.cz