Pro média a PR

Provádíme rekonstrukci kanalizace z r. 1910 a vodovodu z r. 1903 v Mostecké ul. v Chomutově

Teplice, 11. září 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Chomutově další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Mostecké ulici
.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: V souběhu s kanalizací z roku 1910 je veden vodovod z roku 1903. Jejich rekonstrukci provedeme úsporně v rámci jednoho výkopu.Rekonstruované úseky zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro přibližně 500 připojených obyvatel tohoto úseku. Jde o stavbu z kategorie obnovy majetku, kam letos půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun.“ 

Více o stavbě:

Jednotná kanalizace v Mostecké ulici odvádí odpadní vody nejen z přilehlých objektů, ale i odpadní vody z ulice Tyršovy, Čelakovského, Tomáše ze Štítného, Přemyslovy, Kpt. Jaroše, Krokovy, SNP a Želivského. Betonové potrubí vejčitého profilu 500/750 mm, betonové potrubí vnitřního průměru 800 mm a kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm pocházejí z roku 1910. Vlivem stáří jsou tyto úseky ve špatném technickém stavu, popraskané a s dírami ve dně, takže vznikají kaverny.

Stávající ocelový vodovod vnitřního průměru 150 mm a litinový vodovod vnitřního průměru 300 a 125 mm v téže ulici jsou z roku 1903. Zajišťují jak lokální zásobení přilehlých objektů, tak zokruhování vodovodního systému města Chomutov. Potrubí je vesměs ve špatném stavu, proto SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci vodovodu i kanalizace, jež jsou umístěny v asfaltové komunikaci.

Nově bude rekonstruováno celkem 244,4 metrů kanalizace: bude použita kamenina vnitřního průměru 300 mm v délce 14,8 metrů, kamenina vnitřního průměru 500 mm v délce 109 metrů a beton profilu 500/750 mm v délce 120,6 metrů. Nový litinový vodovod vnitřního průměru 150 mm bude položen v celkové délce 272,3 metrů. Součástí stavby je propojení na stávající vodovodní řady, přepojení všech šesti stávajících vodovodních a deseti kanalizačních přípojek na trase a přepojení 15 kanalizačních vpustí.

Stavba probíhá koordinovaně před rekonstrukcí komunikace v Mostecké ulici, již má naplánovanou jako svou investiční akci Statutární město Chomutov.

Investorem souběžné rekonstrukce kanalizace a vodovodu je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. srpna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 70 milionů Kč bez DPH. Souběžně přímo v Chomutově probíhá další investiční akce SVS - rekonstrukce kanalizace a vodovodu ve Vaníčkově ulici.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Provádíme rekonstrukci kanalizace z r. 1910 a vodovodu z r. 1903 v Mostecké ul. v Chomutově
Vytištěno: 24.06.2017 12:37, www.svs.cz