Pro média a PR

Provádíme rekonstrukci stoletého vodovodního řadu v Pohořanech, místní částí obce Žitenice

Teplice, 5. července 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Litoměřicku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci stoletého vodovodního řadu v Pohořanech, které jsou místní částí obce Žitenice.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Rekonstruovaný řad v Pohořanech zajistí do budoucna pravidelnou dodávku pitné vody pro přibližně 50 připojených obyvatel daného úseku. Letos na obnovu majetku SVS věnuje téměř tři čtvrtiny ročních investičních prostředků, tj. 830 milionů korun. Jako každá vlastnická vodárenská společnost máme povinnost řídit se Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací, což se nám daří.“

Více o stavbě:

Stávající vodovodní řad v Pohořanech zajišťuje zásobování přilehlých objektů a zokruhování vodovodního systému. Byl uveden do provozu v roce 1910. Ocelové řady o průměru 50 mm v délce 208 metrů a průměru 40 mm v délce 59 metrů jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Vlivem inkrustace potrubí v rozsahu 20% je totiž snížena kapacita průtočného profilu.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 50 mm v celkové délce 267 metrů. Součástí stavby bude přepojení 13 stávajících vodovodních přípojek na trase, výměna pěti šoupat a osazení jednoho nového šoupěte, výměna jedné odkalovací soupravy a osazení další nové. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. června 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 44 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 109 milionů korun, což zahrnuje i dvě větší strategické investice na ČOV Litoměřice a ČOV Hošťka.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Provádíme rekonstrukci stoletého vodovodního řadu v Pohořanech, místní částí obce Žitenice
Vytištěno: 26.07.2017 12:49, www.svs.cz