Pro média a PR

Provádíme rekonstrukci vodovodu v Polepech, ustanou opakované poruchy

Teplice, 5. listopadu 2012

Severočeská vodárenská společnost provádí na Litoměřicku další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v Polepech.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, uvádí: „Rekonstrukce vodovodu přispěje ke zkvalitnění zásobování necelých čtyř desítek připojených obyvatel pitnou vodou. Jde o stavbu z kategorie obnovy majetku, kam letos směřujeme téměř 70% z celkového objemu investic.“

Více o stavbě
:

Původní litinový vodovod o průměru 100 mm byl uveden do provozu roku 1977. Je ve špatném technickém stavu: vykazuje 20 – 30% inkrustaci a v posledních letech je opakovaně poruchový.

V rámci investiční akce SVS bude rekonstruován vodovod v délce 352,5 metrů, z toho v délce 163,5 metrů v otevřeném výkopu a v délce 189 metrů bezvýkopovou metodou BERSTLINING. Nově se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 90 mm. Součástí stavby je přepojení stávajících vodovodních přípojek na trase. Závěrem dojde k obnově povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. října 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 15 staveb za celkových 67,66 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Provádíme rekonstrukci vodovodu v Polepech, ustanou opakované poruchy
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz