Pro média a PR

Provádíme rekonstrukci zastaralé a zkorodované čistírny odpadních vod v Hoštce na Litoměřicku

Teplice, 10. listopadu 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Litoměřicku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci čistírny odpadních vod v obci Hoštka.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „V předchozích letech tzv. přechodného období jsme prioritně prováděli rekonstrukce velkých ČOV, abychom je uvedli do souladu s požadavky nové přísnější legislativy, což se nám podařilo splnit. Nyní postupně provádíme opatření k výměně a doplnění dožívajících technologií menších čistíren, což je i případ ČOV v obci Hoštka.

Více o stavbě:

Stávající mechanicko-biologická čistírna odpadních vod v Hoštce byla projektována na znečištění 1 330 EO (ekvivalentních obyvatel). V současnosti zpracovává odpadní vody v objemu 1 211 EO, takže ještě je pod projektovanými hodnotami látkového a hydraulického zatížení. Její technologie je však – kromě strojních česlí z roku 2007 – zastaralá a zkorodovaná. Původně byla chybně navržena, s poddimenzovanou dosazovací nádrží, proto za dešťů docházelo k úniku kalu do odtoku. 

V rámci investiční akce SVS dojde ke zvýšení kapacity ČOV až na 1701 EO. ČOV bude po rekonstrukci mechanicko-biologická, s vybudovanými dvěma paralelními čistírenskými linkami, které budou obsahovat denitrifikaci, nitrifikaci s jemnobublinnou aerací, s externí oddělenou interní recirkulací. Dále se počítá s kalovou linkou přiřazenou k začátku čistírenských linek. Kalová linka má dva stupně – ke gravitačnímu zahušťování a k provoznímu uskladnění. V provozním objektu bude umístěna dmychárna. Součástí stavby jsou nové kabelové rozvody – osvětlení, větrání, topení. ČOV bude zpracovávat jen odpadní vody přiváděné kanalizací a nepočítá se s dovozy na ČOV.

Aktuálně ke stavu prací: byl dokončen podkladový beton základové desky a zahájena montáž výztuže, dále byl dokončen obtok ČOV a zahájeny stavební práce na provozním objektu (vybourání oken a obkladů). Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. ledna 2014. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 44 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 109 milionů korun, což zahrnuje i větší rekonstrukce ČOV Litoměřice a ČOV Hoštka.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Provádíme rekonstrukci zastaralé a zkorodované čistírny odpadních vod v Hoštce na Litoměřicku
Vytištěno: 25.06.2017 02:20, www.svs.cz