Pro média a PR

Reakce SVS v souvislosti se zveřejněním Rozhodnutí ÚOHSu ve věci "spáchání správního deliktu" týkající se veřejné zakázky "Intenzifikace ÚV Meziboří"

Teplice, 7. 12. 2012

Dnes zveřejnil na svém internetovém portále Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) informaci o uložení pokuty Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS) za údajné porušení zákona o veřejných zakázkách, viz http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/1556-severoceska-vodarenska-spolecnost-zavazne-porusila-zakon-o-verej.html

SVS obdržela rozhodnutí o „spáchání správního deliktu“ a ÚOHS uložil SVS a. s. pokutu ve výši 5 mil. Kč. V tuto chvíli Rozhodnutí zkoumají naši právníci a připravují rozklad, který budeme odesílat v nejbližších dnech. Zásadně s tímto rozhodnutím nesouhlasíme, a učiníme všechny právní kroky, aby ÚOHS své rozhodnutí přehodnotil, resp. zrušil.

V rozhodnutí je uvedeno, že se zmiňovaná pokuta týká veřejné zakázky „Intenzifikace úpravny vody Meziboří“. Chtěl bych upřesnit, že se rozhodnutí NETÝKÁ průběhu řízení a výběru zhotovitele, ale ÚOHS nám vytýká příliš konkrétní projektovou dokumentaci, kde je údajně uveden jeden konkrétní prvek technologie.


SVS trvá na tom, že zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dodržela. Nikde jsme žádný konkrétní prvek nevyžadovali. To můžeme doložit citací ze zadávací dokumentace: „Při použití jiného drenážního systému musí zhotovitel vhodným způsobem prokázat požadované technické parametry, funkčnost takového systému, nejlépe referencí z již realizované stavby.“

V naší reakci chceme upozornit na to, že úpravna vody je technologicky složité zařízení, nejedná se o žádné jednoduché samostatně fungující zařízení, ale naopak, všechny technologie musí navzájem navazovat a je důležité sladit vše, aby bylo možné garantovat kvalitu pitné vody vyráběné v takto složitém technologickém funkčním celku, kterým úpravna vody zásobující pitnou vodou několik desítek tisíc obyvatel bezesporu je.

Nehledě na technologickou složitost postupuje SVS také v souladu se všemi povoleními a nařízeními, ze kterých vyplývá povinnost použít nejlepší dostupné technologie.

ÚOHS argumentuje tím, že byla projektová dokumentace příliš složitá a technologicky náročná, a kdybychom umožnili větší volnost ve výběru technologií, mohli jsme tím dosáhnout většího počtu zájemců/uchazečů, což považujeme opravdu za zcela mylnou představu.
Takovýto přístup lze aplikovat možná tak při výběru auta, kde je jedno, v jakém voze bude příslušný úředník či úřednice vlastně jezdit.

Úpravna vody byla vždy technologicky komplikované zařízení a proto musí být projektová dokumentace specifikována tak, aby jako celek pak úpravna se všemi sledovanými parametry také fungovala.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Reakce SVS v souvislosti se zveřejněním Rozhodnutí ÚOHSu ve věci "spáchání správního deliktu" týkající se veřejné zakázky "Intenzifikace ÚV Meziboří"
Vytištěno: 25.06.2017 02:13, www.svs.cz