Pro média a PR

Ředitelský kontrolní den SVS na stavbě Rekonstrukce ČOV Varnsdorf


Tisková zpráva

Ve Varnsdorfu se v areálu městské čistírny odpadních vod uskutečnil ředitelský kontrolní a prezentační den na stavbě Rekonstrukce ČOV Varnsdorf, která byla slavnostně zahájena přesně před šesti měsíci, 1. 4. 2008.

Ředitelského kontrolního dne na stavbě se zúčastnili zástupci investora (SVS), zhotovitele (SMP CZ), správce stavby (VOD-KA), zástupci státní správy a další hosté. Kontrolní den přispěl k seznámení s aktuálním stavem prací a k vyhodnocení dosavadního průběhu realizace.

Ing. David Votava, ředitel odboru koncepce a rozvoje Severočeské vodárenské společnosti, dodává:
„Postup prací na rekonstrukci čistírny odpadních vod Varnsdorf bedlivě sledujeme, protože se po projektu Lužická Nisa jedná o rozsahem druhou největší investiční akci naší společnosti v tomto roce. Tato akce přispěje po zakončení v červnu příštího roku významným způsobem ke zlepšení kvality vody v řece Mandavě, což se vzhledem k umístění ČOV těsně při hranici projeví až na německé straně.“

„Rekonstrukce ČOV Varnsdorf je pro nás mimořádně náročnou stavbou z více důvodů:stavba je realizována v regionu charakteristickém nepříliš příznivými klimatickými podmínkami
;
jedná se o rekonstrukci za provozu, kdy každé zaváhání, které by způsobilo zhoršení stanovených limitů vypouštěné vody na odtoku by bylo sankciováno a způsobilo by problémy v příhraničním styku s německými sousedy; a navíc musí být náročná rekonstrukce zrealizována v podstatě za 14 měsíců. To, že stavba probíhá dosud bez vážnějších problémů a podle plánu, je zásluha všech, kteří se na její organizaci podílejí. Od investora SVS, přes provozovatele a projektanta SčVK až po pracovníky zodpovědné za řízení stavby na straně SMP i subdodavatelů, především firem HST Hydrosystémy a K&H Kinetic - všem chci velice poděkovat,“ říká za zhotovitele Ing. Martin Doksanský, generální ředitel společnosti SMP CZ, a. s.

Starosta Varnsdorfu Ing. Josef Poláček dodává:
„Chci zde vyjádřit naprostou spokojenost s dosavadním postupem, kdy se za přísných podmínek stanovených pro realizaci rekonstrukce čistírny daří jak plnit harmonogram stavebních prací, tak dodržovat stanovenou kvalitu vypouštěných přečištěných vod.“

Více o stavbě:

Ve Varnsdorfu je mechanicko-biologická ČOV s kapacitou 50 000 EO (ekvivalentních obyvatel), uvedená do trvalého provozu v roce 1996. Biologický stupeň čištění již neodpovídá dnešním požadavkům na kvalitu vyčištěné odpadní vody, stávající zařízení ČOV jsou zastaralá, způsobují nadměrný hluk, vylučování aerosolů a vysokou energetickou zátěž. Přečištěné odpadní vody jsou z ČOV vypouštěny do hraničního toku Mandavy.

Rekonstrukce ČOV probíhá za provozu, což klade zvýšené nároky na provozovatele i zhotovitele. Rekonstrukce je rozdělena do čtyř ucelených částí, prováděných po sobě. Stavba plní schválený harmonogram výstavby a spolupráce se zhotovitelem probíhá bezproblémově. První ucelená část díla byla v souladu se smlouvou ukončena k 30.6.2008, druhá ucelená část díla byla ukončena k 31.8.2008. V současnosti probíhají práce na třetí ucelené části díla, zejména na druhé části aktivačních nádrží, na dosazovacích nádržích a stávajících vyhnívacích nádržích. Do konce srpna 2008 již bylo na akci prostavěno 128 milionů korun (bez DPH). Odstávky ČOV nejsou vodoprávním orgánem po celou dobu výstavby povoleny.

Technicky zajímavým řešením v rámci stavby je to, že vzhledem k poloze čistírny odpadních vod přímo při státní hranici se SRN byl plynojem umístěn přímo na korunu nové vyhnívací nádrže. Jedině díky tomuto řešení zůstalo ochranné pásmo plynojemu pouze na území České republiky a nezasahuje na území SRN.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Varnsdorfu za téměř 210 milionů korun (bez DPH) sestává ze dvou samostatně připravovaných subprojektů, a to Subprojektu 1 – Vodní linka a Subprojektu 2 – Kalové a plynové hospodářství. Pro financování obou subprojektů se oproti předpokladům nepodařilo získat dotaci Spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a reaktorů SRN (zkr. BMU), ačkoliv vyčištěné odpadní vody z ČOV po metru opouštějí území České republiky a celý efekt čištění tak má dopad na kvalitu vody v Mandavě na německé straně. Severočeská vodárenská společnost jako investor stavby pro financování využívá kombinaci dvou úvěrů od ČSOB, a. s.. Úroky jsou dotovány z programu Municipal Infrastructure Facility od Evropské investiční banky a Evropské komise.

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Ředitelský kontrolní den SVS na stavbě Rekonstrukce ČOV Varnsdorf
Vytištěno: 20.07.2017 20:50, www.svs.cz