Pro média a PR

Ředitelský kontrolní den v rámci projektu Severočeské vodárenské společnosti „Lužická Nisa – Kanalizační systém“


Tisková zpráva 21. 8. 2007

V Liberci se dnes uskutečnil ředitelský kontrolní den na stavbě Kanalizační systém patřící do rozsáhlého projektu Severočeské vodárenské společnosti, spolufinacovaného Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí - projektu „Rekonstrukce úpravny vod a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy“ (zkráceně„Lužická Nisa“).

Celý projekt Lužická Nisa, zahrnující tři skupiny opatření (Pitná voda, Kanalizační systém, Odpadní voda), je ve finančním objemu přes 31 milionů Euro. Projektu Lužická Nisa bylo rozhodnutím Evropské komise přiděleno 20 733 840 Eur z Fondu soudržnosti a dalších 35 milionů korun poskytne Státní fond životního prostředí ČR. Na zbývající části se investičně podílí SVS.

Ředitelského kontrolního dne se na stavbě Kanalizační systém v lokalitě Zvolenská – Jablonecká - Na Bídě zúčastnili členové orgánů a managementu investora (Severočeská vodárenská společnost a. s.), zhotovitele (Sdružení ŽS Brno – Syner, které tvoří společnosti OHL ŽS a. s. a Syner s. r. o.) a jejich partneři, podílející se na subdodávkách, správce stavby (VOD-KA) a zástupci státní správy z regionu. Kontrolní den přispěl k seznámení všech zainteresovaných se stavem prací a dalším naplánovaným postupem výstavby.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, vyzvedává ekologický dosah stavby: „Projekt Lužická Nisa a dostavba kanalizace v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou přispějí významně způsobem ke snížení znečištění řeky Lužické Nisy a tedy i přeshraniční zátěže životního prostředí ve smyslu přísnější evropské legislativy. Dojde totiž jak ke zvýšení počtu obyvatel připojených na kanalizační síť - řádově o tisíce, tak k čištění komunálních odpadních vod z aglomerace na zmodernizované čistírně odpadních vod.“

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a. s. k tomu dodává: „Kvalitní kanalizační síť je nezbytným předpokladem pro funkčnost celého projektu Lužická Nisa. Při realizaci kanalizačního systému v Liberci a Jablonci nad Nisou jsou využívány bohaté zkušeností pracovníků naší specializované divize Podzemní stavitelství. Uplatnili jsme zde jak moderní bezvýkopové technologie, tak i klasickou ražbu až po odstřely štol, jako například dnes.“

„Projekt dostavby kanalizačního řadu je technicky náročný a tím pádem pro nás i zajímavý. Téměř každá dokončovaná či rekonstruovaná stoka má svá specifika, používají se rozdílné pracovní postupy. Stavební činnosti ve spolupráci s naším partnerem ve sdružení provádíme tak, abychom minimalizovali dopady na život obyvatel Liberce a Jablonce nad Nisou – jedná se zejména o zkrácení doby dopravních omezení u komunikací na jednotlivých hloubených úsecích,“ říká Ing. Martin Borovička, generální ředitel SYNER, s. r. o.

Více o subprojektu Lužická Nisa – Kanalizační systém

Obsahem subprojektu Kanalizační systém je rekonstrukce a dostavba kanalizačního systému v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou. Finanční objem je téměř 13,33 milionu Eur (vč. DPH). Slavnostní zahájení subprojektu Kanalizační systém se uskutečnilo v květnu 2006, přičemž stavba má být hotova do 5. srpna 2009. Zahrnuje šest dílčích akcí v městě Liberec, dvě dílčí akce v městě Jablonec nad Nisou, dostavbu kanalizačního systému ve Stráži nad Nisou a výstavbu dešťových zdrží. Celkem se jedná o rekonstrukci a dostavbu kanalizace v celkové délce cca 12,31 km a výstavbu dešťových zdrží o celkovém objemu 3 655 m3.

Stavby Liberec: Stoka A VII (lokalita Zvolenská – Na Bídě), Stoka B I (Vesec – Rochlice), Stoka B IV (Horní Růžodol), Stoka B XI (Františkov), Stoka B XXV a Stoka B XXVIII (obě Vratislavice nad Nisou), odkanalizování Stráže nad Nisou, dešťové zdrže v areálu čistírny odpadních vod Liberec.

Stavby Jablonec nad Nisou: Stoky J_A1 a J_A2.

Aktuální stav prací


Stavební práce na subprojektu Kanalizační systém probíhají podle harmonogramu stavby. K 31. 5. 2007, tj. po roce od zahájení stavby, bylo prostavěno téměř 42% z celkových nákladů stavby. Nejdále pokročily podle plánu stavební práce na výstavbě kanalizační sítě ve Stráži nad Nisou a na Stoce B IV. Práce na výstavbě dešťových zdrží v Liberci byly zahájeny v červnu 2007. Práce na úsecích kanalizace v Jablonci nad Nisou a v Liberci na stoce B XXVIII nebyly - v souladu s harmonogramem - zatím zahájeny.

V rámci Ředitelského kontrolního dne 21. 8. 2007 se uskutečnila prohlídka stavebně nejnáročnějšího úseku – výstavby Stoky A VII, kde právě došlo k odstřelu posledního úseku. Stoka A VII má celkovou délku 550 metrů, z toho 385 metrů prochází ve štole v hloubce 3,5 - 18,5 metrů pod terénem. Je ražena v liberecké žule v různém stupni zvětrání, těžitelnost třídy se uvádí 5, 6 i 7. Na stavbě Stoky A VII průběžně probíhají trhací práce. Poté je výrub po celém obvodě zapažen pažnicemi. Poruchami ve zvětralé hornině dochází k přítokům vody, k masivním přítokům vody do díla dochází zejména pod Harcovským potokem. Musí zde být proto nepřetržitě odčerpávána voda. V šachtě je položena drenáž a je vybetonován podkladní beton v trase kanalizace. Stoka A VII je navržena pro průtok komunálních odpadních vod 1241 l/s (porovnání: téměř jako v řece Lužické Nise v „suchém“, bezsrážkovém období). Náklady na vybudování Stoky A VII jsou ve výši 2,25 milionu Euro, tj. každý metr štoly stojí přibližně 120 tisíc Kč.


Více o SVS a. s. (investor)


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

Více o OHL ŽS a. s. (zhotovitel)

OHL ŽS, a. s. (původně ŽS Brno, a. s.) je dynamická, multiprofesní firma s více než padesátiletou tradicí, která patří k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v ČR. Je součástí mezinárodní španělské stavební a investiční skupiny OHL (Obrascón Huarte Lain, S. A.). V loňském roce vzrostly akciové společnosti OHL ŽS tržby podle mezinárodních účetních standardů o 18,5% na 7,313 miliardy Kč oproti 6,173 mil. Kč v roce 2004. Zisk společnosti se zdvojnásobil na 238 mil. Kč. V současnosti má OHL ŽS, a. s. tři oborové závody zaměřené na pozemní a dopravní stavitelství. Společnost působí také v zahraničí, např. v Bulharsku, Řecku, Černé Hoře, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Maďarsku, Ázerbajdžánu či na Slovensku.

Více o společnosti SYNER, s. r. o. (zhotovitel)

SYNER, s. r. o., patří k nejvýznamnějším stavebním subjektům v České republice, na trhu působí již sedmnáct let a je největší stavební společností v Libereckém kraji. Ve své historii realizovala přes 200 zakázek z oblasti výroby, obchodu a služeb, ubytovacích zařízení, bytové výstavby, zdravotnictví, školství, kultury, sportu či občanské vybavenosti. Společnost SYNER, s. r. o, se sídlem v Liberci má šestnáct samostatných středisek, pobočky v Praze a v Ústí nad Labem a organizační složku SYNER SLOVAKIA, s. r. o., se sídlem v Bratislavě. Na podzim roku 2005 získala SYNER, s.r.o., stoprocentní podíl v kroměřížské stavební společnosti MANĎÁK a. s., čímž upevnila svoji pozici i na Moravě, v červnu 2007 odkoupila 100% akcií skupiny VHS zabývající se vodohospodářskými stavbami. V dubnu 2007 byl zahájen proces vyčlenění odštěpením části SYNER, s. r. o. a vznik nové akciové společnosti S group holding, a. s. Holdingové uspořádání má za cíl posílit řízení celé skupiny, vytvořit prostor pro další fúze či akvizice a také posílit postavení dalších oborů podnikání vedle stavební činnosti.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Ředitelský kontrolní den v rámci projektu Severočeské vodárenské společnosti „Lužická Nisa – Kanalizační systém“
Vytištěno: 20.07.2017 20:47, www.svs.cz