Pro média a PR

Končí rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Jablonci n. N. Jiráskově ulici


Tisková zpráva, 28. listopadu 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) dokončuje v Jablonci nad Nisou, Jiráskově ulici další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve finančním objemu 1,6 milionů korun.

Petr Skokan, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Souběžná rekonstrukce vodovodu i kanalizace zde do budoucna přispěje k bezproblémovým dodávkám pitné vody i odvádění splaškových vod pro 20 připojených obyvatel.“ 

Více o  stavbě:

Původní vodovodní řad v Jiráskově ulici byl z roku 1907. Vlivem stáří byl ve špatném technickém stavu, silně inkrustovaný (zarostlý) a proto kapacitně nedostačující. Na konci řadu je správní budova ČSAD, kde měli opakovaně problémy se zásobováním vodou.

V souběhu s vodovodním řadem byla vedena kanalizační stoka, složená ze žulových bloků a má průměr 600 x 600 mm. Byla rovněž v nevyhovujícím stavu, netěsná a k její údržbě nešlo používat mechanizaci.
V rámci jedné investiční akce SVS proto došlo k výměně kanalizace i vodovodu. Bylo rekonstruováno celkem 92 metrů litinového vodovodu o průměru 60 mm, přičemž nově byl použit odolný vysokohustotní polyetylén (HD-PE) o průměru 90 mm. Došlo také k výměně dvou sekčních šoupat, osazení podzemního hydrantu, k přepojení a opravě veřejných částí tří stávajících vodovodních přípojek.

Původní žulová kanalizace byla v délce 71 metrů nahrazena potrubím z kameniny o průměru 300 mm. Rekonstruovány byly také dvě revizní šachty a vybudována jedna nová šachta.

Celkový finanční objem rekonstrukce kanalizace a vodovodu je 1,365 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště v září 2011. Bezprostředně byly zahájeny stavební práce, které mají termín dokončení konec listopadu 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel - z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,217 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Končí rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Jablonci n. N. Jiráskově ulici
Vytištěno: 28.06.2017 12:37, www.svs.cz