Pro média a PR

Probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Kadani, Poštovní ulici


Tisková zpráva, 5. září 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v Kadani, v Poštovní ulici další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve finančním objemu 3,8 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Souběžná rekonstrukce vodovodu i kanalizace v Poštovní ulici přispěje do budoucna k bezproblémovým dodávkám pitné vody
i odvádění splaškových vod pro asi 170 připojených obyvatel.“ 

Více o  stavbě:

Stávající jednotná betonová kanalizační stoka v Poštovní ulici byla uvedena do provozu v roce 1970. Potrubí je ve špatném technickém stavu. Je netěsné, protože beton je značně zkorodovaný a vykazuje podélné praskliny. Je uložené v hloubce téměř tři metry. V souběhu s kanalizací je v malé vzdálenosti veden vodovodní řad, který rovněž pochází z roku 1970.

V rámci jedné stavby dojde k výměně kanalizace a vodovodu. Rekonstruováno bude 120 metrů kanalizace, kdy se nově použije kameninové potrubí o průměru 400 mm. Bude přepojeno i deset stávajících kanalizačních přípojek. Vyměněno bude rovněž 120 metrů vodovodu, nově bude použit odolný vysokohustotní polyetylén (HD-PE) o průměru 110 mm. Dojde také k přepojení 12 stávajících vodovodních přípojek.

Celkový finanční objem rekonstrukce kanalizace a vodovodu je 3,2 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je společnost RAVEL spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště 22. července. Stavební práce začaly bezprostředně poté a mají být dokončeny do 30. října 2011. 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel - z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Kadani, Poštovní ulici
Vytištěno: 26.07.2017 00:48, www.svs.cz