Pro média a PR

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Lounech, ul. Sv. Čecha


Tisková zpráva, 26. října 2010

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v Lounech, v ul. Svatopluka Čecha další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve finančním objemu 4,8 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Souběžná rekonstrukce vodovodu i kanalizace zde do budoucna přispěje k bezproblémovým dodávkám pitné vody i odvádění splaškových vod pro asi 50 připojených obyvatel.“ 

Více o stavbě:

Stávající betonová kanalizační stoka v ulici Svatopluka Čecha je v havarijním stavu. Byla uvedena do provozu v 60. letech minulého století. Došlo k rozsáhlé korozi betonu, místy chybí dno a jsou vrostlé kořeny, v důsledku čehož hrozí zborcení profilu.

V souběhu s kanalizací je veden vodovodní řad z roku 1960. Je vlivem stáří značně zarostlý (inkrustovaný), a to až do 30% profilu. V rámci jedné stavby proto dojde k výměně kanalizace i vodovodu.

V rámci investiční akce SVS bude rekonstruováno celkem 205 metrů kanalizace, přičemž nově bude použita kamenina o průměru 400 mm v délce 85 metrů a kamenina o průměru 300 mm v délce 120 metrů. 

Stávající vodovod bude v délce 205 metrů nahrazen potrubím z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 80 mm. Součástí stavby bude také oprava veřejných částí stávajících vodovodních přípojek v úhrnné délce 40 metrů. Závěrem bude provedena obnova povrchů komunikace v celém rozsahu.

Celkový finanční objem rekonstrukce kanalizace a vodovodu je 4,041 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je společnost Severočeská stavební a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. září 2011. Stavební práce začaly ve 40. týdnu a mají být dokončeny do 30. listopadu 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,217 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Lounech, ul. Sv. Čecha
Vytištěno: 24.06.2017 12:30, www.svs.cz