Pro média a PR

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ve Štětí, Pivovarské ul.


Tisková zpráva, 24. června 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje ve Štětí, v Pivovarské a Palackého ulici další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve finančním objemu 8 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Při plánované rekonstrukci kanalizace vždy předem prověříme technický stav souběžně vedeného vodovodu, abychom případně mohli jejich výměnu provést v rámci jednoho výkopu. Tím uspoříme finanční prostředky a omezíme opakované dopravní uzavírky komunikací.“ 

Více o  stavbě:

Ve Štětí v ulici Pivovarské a Palackého je jednotná betonová kanalizace z roku 1935 ve špatném technickém stavu. Materiál vykazuje vysokou korozi, praskliny podélné i příčné a netěsnosti. Kanalizace odvádí odpadní vody od rodinných a bytových domů a dalších provozních objektů. V Pivovarské ulici je souběžně s kanalizací ve vzdálenosti cca 1,5 metru veden vodovodní řad z azbestocementu a oceli, který je nutno kvůli opakovaným poruchám rekonstruovat. V Palackého ulici souběžně s kanalizací ve vzdálenosti 3,5 metru vedený vodovodní řad rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS dojde v obou ulicích k výměně kanalizace: betonové potrubí o průměru 400 mm bude vyměněno za kameninu o průměru 400 mm v délce 86 metrů a betonové potrubí o průměru 300 bude vyměněno za kameninu o průměru 300 mm v délce 337 metrů. Vodovod z azbestocementu a oceli o průměru 80 mm bude nahrazen v délce 405 metrů potrubím z nezávadného a odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 90 mm.

Celkový finanční objem rekonstrukce kanalizace a vodovodu je 6,695 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Rekultivace Ústí nad Labem s. r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště 5. května 2011. Stavební práce začaly v 22. týdnu a termín dokončení je stanoven na 31. srpen 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ve Štětí, Pivovarské ul.
Vytištěno: 25.07.2017 18:49, www.svs.cz