Pro média a PR

Rekonstrukce ÚV III. Mlýn, kalové hospodářství – oceněna jako „Vodohospodářská stavba roku 2012“

Teplice, 30. května 2013

Pod garancí Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR pravidelně každým rokem soutěž Vodohospodářská stavba roku. Severočeská vodárenská společnost a. s. v uplynulých dnech převzala ocenění „Vodohospodářská stavba roku 2012“ v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod s investičními náklady pod 50 mil. Kč, a to za rekonstrukci úpravny vody III. Mlýn – kalové hospodářství.

Úpravna vody III. Mlýn je určena pro zásobování města Chomutova a okolí. Byla uvedena do provozu roku 1961. Zdrojem surové vody pro výrobu pitné vody je voda z nádrží Kamenička a Křimov a vodní tok Chomutovka. Maximální výkon technologické linky úpravny vody před rekonstrukcí byl 190 l/s, průměrný 120 l/s.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, k této stavbě uvádí: „Tato úpravna měla po 50 letech provozu zastaralé technologické zařízení. Došlo tak k rekonstrukci kalového hospodářství, které bylo nahrazeno moderní technologií strojního odvodnění kalů. Odpadní vody z technologické linky úpravny (prací vody z pískových filtrů, prací vody z filtrů s aktivním uhlíkem a odpadní vody z chemického hospodářství) jsou dnes odváděny na kalové hospodářství, kde jsou strojně odvodňovány. Odsazená voda je vypouštěna přes retenční nádrže do řeky Chomutovky.

Dále byly rekonstruovány dvě kruhové otevřené vyrovnávací nádrže, došlo k jejich navýšení přibetonováním (na objem 2 x 275m3), zastřešení a zasypání. Rekonstruována byla také retenční nádrž a částečně i provozní budova úpravny. Nainstalována byla moderní účinná technologie pro zahuštění odpadních vod na kal - konkrétně dvě flotační jednotky. Byl postaven přístavek pro šnekový lis a kontejner, a také jímka pro vápenné kaly. V areálu byly rovněž provedeny související úpravy trubních vedení.

Investorem stavby byla Severočeská vodárenská společnost a.s., zhotovitelem SMP CZ, a. s. Technický dozor investora zajišťovala společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a generálním projektantem byl HYDROPROJEKT CZ, a.s. Stavba v celkovém finančním objemu 44,7 mil. Kč (bez DPH) byla zahájena předáním staveniště 2. dubna 2012 a podle schváleného harmonogramu byla dokončena 19. listopadu 2012.

Více o SVS: 

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Rekonstrukce ÚV III. Mlýn, kalové hospodářství – oceněna jako „Vodohospodářská stavba roku 2012“
Vytištěno: 24.06.2017 12:27, www.svs.cz