Pro média a PR

Rekonstrukce vodovodního přivaděče zajistí bezproblémové zásobování cca. 300 obyvatel Častolovic na Českolipsku

Teplice, 28. října 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodního přivaděče, kterým je voda přiváděna do Častolovic. 

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Naší prioritou je obnova zastaralých sítí, vodovodů a kanalizací. Letos do ní směřujeme téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků, což je 830 milionů korun. Současné tempo obnovy bychom potřebovali ještě zvýšit, abychom stárnutí majetku zastavili. Podmínky stávajícího Podnikatelského záměru SVS však do roku 2015 limitují množství finančních prostředků vygenerovaných z ceny vody.“ 

Více o stavbě:

Stávající vodovodní přivaděč do Častolovic sestává z litinového řadu průměru 175 mm v délce 330 metrů a z litinového řadu průměru 200 mm v délce 770 metrů. Byl uveden do provozu roku 1895. Dnes je vlivem stáří ve špatném technickém stavu, značně inkrustovaný a nekapacitní, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS bude nahrazen potrubím z polyetylénu PE o průměru 110 mm v celkové délce 1091 metrů. Součástí stavby bude přepojení 12 stávajících vodovodních přípojek na trase. Rekonstruovaný přivaděč přispěje k bezporuchovému zásobování pitnou vodou pro přibližně 300 připojených obyvatel.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. září 2013. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. prosince 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za celkových 65 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických - je letos 82 milionů korun.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Rekonstrukce vodovodního přivaděče zajistí bezproblémové zásobování cca. 300 obyvatel Častolovic na Českolipsku
Vytištěno: 25.06.2017 02:11, www.svs.cz