Pro média a PR

104 let stará kanalizace a vodovod v Povrlech, Radní ulici, bude vyměněna...

Teplice, 16. října 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje na Ústecku další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Povrlech, Radní ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Stavba, kdy úsporně v rámci jedné akce vyměníme kanalizační i vodovodní potrubí, přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro cca 50 připojených obyvatel uvedené lokality.“ 

Více o stavbě:

Na stávající jednotnou betonovou kanalizaci průměru 300 a 400 mm v Radní ulici v Povrlech je napojeno 12 nemovitostí - rodinné domy, bytový dům a pošta. Kanalizace je zaústěna do betonové vejčité stoky v křižovatce s Mírovou ulici a splašky jsou dále čerpány do kanalizační sítě Ústí nad Labem, zakončené na ČOV Neštěmice.

Kanalizace je v nevyhovujícím technickém stavu vlivem stáří – byla uvedena do provozu již roku 1908. Beton kanalizace je zkorodován, trouba je porézní, jsou viditelná poškození v místech napojení přípojek, takže vznikají kaverny. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti cca 0,5 - 2 metry vede litinový vodovodní řad průměru 80 mm, uvedený do provozu rovněž roku 1908. Bude v rámci této akce také rekonstruován, protože je značně inkrustovaný a při rekonstrukci kanalizace navíc hrozí riziko jeho poškození.

Nově budou pro kanalizaci použity kameninové hrdlové trouby průměru 300 mm v délce 93 metrů. Pro vodovod se nově použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 90 mm v délce 111 metrů. Práce bude provedeny po úsecích otevřeným, zapaženým výkopem. Součástí rekonstrukce je také přepojení stávajících 12 kanalizačních a 11 vodovodních přípojek. Vedení tras sítí a způsob odkanalizování i zásobování pitnou vodou se rekonstrukcí nezmění. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. října 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. listopadu 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 13 staveb za celkových 57,77 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > 104 let stará kanalizace a vodovod v Povrlech, Radní ulici, bude vyměněna...
Vytištěno: 25.06.2017 02:19, www.svs.cz