Pro média a PR

Rekonstruujeme kanalizaci v Trmicích, v Horské ulici, uvedené do provozu r. 1918

Teplice, 29. září 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Ústecku další plánovanou investiční akci – rekonstrukci historické kanalizace v Trmicích, v Horské ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Rekonstruovaná kanalizacev Horské ulici zajistí do budoucna bezproblémové odvádění odpadních vod od přibližně 90 připojených obyvatel tohoto úseku.Do kategorie obnovy majetku, kam tato stavba patří, letos půjde 830 milionů korun, což jsou téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků SVS. Tempo obnovy bychom potřebovali ještě zvýšit, ale za současného nastavení se na to z ceny vody negeneruje dostatečný objem prostředků.“ 

Více o stavbě:

Stávající jednotná betonová kanalizace v Horské ulici byla uvedena do provozu již roku 1918. Vede v komunikaci mezi křižovatkami s ulicemi Gorkého a Žižkovou, kde je stoka zaústěna do betonové stoky vejčitého profilu. Kanalizace v Horské je ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka. Potrubí je vlivem stáří zkorodované nad 50%, podélně popraskané a místy dokonce části trub chybí, takže vznikají kaverny, proto SVS rozhodla o rekonstrukci. V souběhu s kanalizací je veden vodovod z PVC z roku 1992, jenž rekonstrukci nevyžaduje.|

Nově bude pro kanalizaci použito potrubí z kameniny vnitřního průměru 400 mm v délkách 35 metrů a z PVC vnitřního průměru 300 mm v délce 79 metrů. Stoka se napojuje v křižovatce ulic Horská a Žižkova ve stávající kanalizační šachtě Š3867.

Rekonstrukce bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase i hloubce uložení. Součástí stavby bude přepojení stávajících devíti kanalizačních přípojek a rekonstrukce dvou kanalizačních šachet na trase. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. srpna 2013. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení se očekává zahájení prací ve 40. týdnu. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 25 staveb za celkových 70 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 78 milionů korun.

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Rekonstruujeme kanalizaci v Trmicích, v Horské ulici, uvedené do provozu r. 1918
Vytištěno: 24.06.2017 12:28, www.svs.cz