Pro média a PR

Rekonstruujeme poruchový úsek přivaděče pitné vody pro cca. 10 tis. obyvatel: vodovod v Cidlinské ul., v Liberci

Teplice, 25. října 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Liberci další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v Cidlinské ulici.

Petr Skokan, místopředseda představenstva SVS, uvádí: „Rozsahem nevelká stavba má velký význam, protože jde o rekonstrukci poruchového úseku přivaděče z vodojemu Jizerský do vodojemu Králův Háj. Pitnou vodou je v této lokalitě zásobováno cca 10 000 připojených obyvatel.“

Více o stavbě
:

Stávající ocelový vodovod průměru 300 mm byl uveden do provozu v roce 1962. Slouží jako přivaděč z vodojemu Jizerský do vodojemu Králův Háj. Po jeho opětovném zprovoznění v letošním roce se na něm vyskytlo několik poruch, jejichž příčinou je koroze a inkrustace. Protože hrozí odstávky sídliště Králův Háj, přistupuje SVS k rekonstrukci poruchového úseku.

Rekonstrukce bude provedena ve třech úsecích, v souhrnné délce 144 metrů. V prvním úseku délky necelých 27 metrů bude výkopovou metodou provedena výměna potrubí původního ocelového za litinové o průměru 300 mm. V druhém úseku pod vodním tokem bude provedeno protažení nového potrubí z polyetylénu (PE) průměru 280 mm původním potrubím v délce necelých 23 metrů. Ve třetím úseku bude bezvýkopovou technologií za pomoci montážních jam provedeno zatažení nového potrubí z PE o průměru 280 mm do původního potrubí v délce 95 metrů. V rámci stavby bude provedena také rekonstrukce armaturní šachty a odkalovacího potrubí. Závěrem stavby bude realizována obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. října 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 18 staveb za celkových 78,87 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Rekonstruujeme poruchový úsek přivaděče pitné vody pro cca. 10 tis. obyvatel: vodovod v Cidlinské ul., v Liberci
Vytištěno: 25.06.2017 02:19, www.svs.cz