Pro média a PR

Na Chomotuvsku rekonstruujeme rozpadající se vodovod z r. 1965 v Březně-Střezově

Teplice, 12. listopadu 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Chomutovsku další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu ve Střezově, což je místní část obce Březno.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, uvádí: „Jde o další stavbu z kategorie obnovy majetku, do které směřujeme téměř 70% z celkového letošního rozpočtu na investice. Rekonstrukce vodovodu má do budoucna přispět k bezporuchovému zásobování pitnou vodou pro cca 40 připojených obyvatel.“

Více o stavbě
:

Stávající litinový vodovod v Březně – Střezově v lokalitě u drůbežárny byl uveden do provozu v roce 1965. Potrubí je v havarijním stavu a rozpadá se, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Kanalizace z kameniny z roku 1962 vedená v částečném v souběhu s vodovodem (v délce 45 metrů) ve vzdálenosti cca 3-8 metrů nyní rekonstrukci nevyžaduje.

Trasa vodovodu se rekonstrukcí nezmění. Nově se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu o průměru 90 mm v celkové délce 120 metrů. Součástí stavby bude přepojení všech stávajících vodovodních přípojek na trase. V závěru stavby dojde k obnově dotčeného povrchu komunikace, chodníku a zeleného pásu nad výkopovou rýhou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. října 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 21. prosince 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii celkem 19 staveb za celkových 62,83 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Na Chomotuvsku rekonstruujeme rozpadající se vodovod z r. 1965 v Březně-Střezově
Vytištěno: 28.06.2017 12:44, www.svs.cz