Pro média a PR

Schválen investiční plán 2005 Severočeské vodárenské společnosti


Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. (dále SVS) schválilo, po předchozím projednání a schválení dozorčí radou, investiční plán společnosti pro rok
2005 v rekordní výši blížící se jedné miliardě korun.

Celkový objem pořízení infrasuktury SVS v roce 2005 je plánován ve výši 967,93 milionu korun,
z toho z vlastních zdrojů SVS bude 586,115 milionu korun. Vnější zdroje, konkrétně dotace z fondů ISPA Evropské unie, mají dosáhnout výše 329,6 milionu korun. Dalších 52,215 milionu korun představují systémové dotace Státního fondu životního prostředí a Ministerstva zemědělství ČR
a finanční návratná výpomoc. Oproti plánu pro rok 2004 se jedná o navýšení celkového objemu o 51%.
Velký rozsah investičního plánu v roce 2005 ovlivní především realizace integrovaného projektu ISPA Podkrušnohoří v Ústeckém kraji, jež byla zahájena v posledním čtvrtletí loňského roku a je spolufinancována EU. Jeho obsahem je modernizace a rekonstrukce několika provozovaných čistíren odpadních vod, dostavba kanalizačních systémů v aglomeraci Ústí nad Labem a modernizace technologie na úpravně vody Hradiště.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, k tomu dodává: „Tento rok bude znamenat pro SVS mimořádně náročné období, kdy se paralelně bude uskutečňovat rozsáhlý skupinový projekt ISPA Podkrušnohoří a zároveň bude SVS jako investor realizovat řadu dalších akcí menšího rozsahu, obdobně jako v předešlých letech - tedy výstavby nových čistíren odpadních vod v obcích nad 2 000 obyvatel, dostavby a rekonstrukce vodárenských a kanalizačních systémů a jiné stavby. Souvisí to
s přechodným obdobím pro ČR do konce roku 2010, dokdy se mají splnit požadavky legislativy EU
a související nové legislativy ČR na kvalitu pitné vody a vypouštěných vod.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Schválen investiční plán 2005 Severočeské vodárenské společnosti
Vytištěno: 25.07.2017 18:41, www.svs.cz