Pro média a PR

Schválen investiční plán 2007 Severočeské vodárenské společnosti


Tisková zpráva

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. (dále SVS) schválilo, po předchozím projednání a schválení dozorčí radou, investiční plán společnosti pro rok 2007 v rekordní výši téměř 1,2 miliardy korun.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2006 je plánován ve výši 1,189 miliardy korun. Tato částka je kryta ve výši 1,112 miliardy korun z vlastních zdrojů společnosti, ostatními zdroji jsou dotace z Fondu soudržnosti v celkové výši 77 milionů korun. Oproti investičnímu plánu pro rok 2006 se jedná o navýšení celkového objemu investic o 8,5 %. Investiční plán byl předložen ve struktuře, která vychází ze schváleného Podnikatelského záměru společnosti do roku 2010.Celková částka na investice se proto rozdělí téměř přesně na napůl - 574 milionů korun půjde na tzv. strategické investice a 592 milionů korun bude určeno na obnovu majetku.

Rozsah investičního plánu v tomto roce ovlivní především realizace integrovaného projektu Lužická Nisa v Libereckém kraji, jež byla zahájena v pololetí 2006 a má být spolufinancována Evropskou unií z Fondu soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR. Obsahem projektu je modernizace a rozšíření čistírny odpadních vod v Liberci, dostavba kanalizačního systému v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou a modernizace technologie na úpravně vody Souš.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, k tomu dodává: „V souladu se schváleným Podnikatelským záměrem do roku 2010 zvyšujeme podíl prostředků věnovaných na obnovu vodohospodářské infrastruktury, což přinese dlouhou řadu rekonstrukcí a dostaveb vodárenských a kanalizačních systémů a čistíren odpadních vod. V rámci možností daných objemem finančních prostředků a při zachování sociálně únosné ceny vody se rovněž snažíme o co nejvyšší splnění požadavků legislativy na kvalitu pitné vody a čistotu vypouštěných vod."

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Schválen investiční plán 2007 Severočeské vodárenské společnosti
Vytištěno: 25.07.2017 18:39, www.svs.cz