Pro média a PR

Schválen investiční plán 2008 Severočeské vodárenské společnosti


Tisková zpráva

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. (dále SVS) schválilo, po předchozím projednání a schválení dozorčí radou, investiční plán společnosti pro rok 2008 v rekordní výši přes 1,35 miliardy korun.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy korun. Tato částka je kryta ve výši téměř 847 milionů korun z vlastních zdrojů společnosti, ostatními zdroji jsou dotace z evropského Fondu soudržnosti v celkové výši přes 404 milionů korun, dotace ze státního rozpočtu ve výši téměř 13 milionů korun a finančně návratná výpomoc ve výši 95 milionů korun. Oproti investičnímu plánu pro rok 2007 se jedná o navýšení celkového objemu investic o 14,2 %. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny, tj. 888 milionů korun půjde na strategické investice a třetina, tj. 463 milionů korun je určena na obnovu stávajícího majetku.

SVS usiluje do konce roku 2010 o co nejvyšší splnění požadavků legislativy na kvalitu pitné vody a čistotu vypouštěných vod. Děje se tak v rámci možností daných objemem finančních prostředků a při zachování sociálně únosné ceny vody. SVS její cenu pro rok 2008 i při výrazném nárůstu řady surovinových a energetických vstupů zvýšila o 5,4%, což přibližně odpovídá meziroční inflaci v ČR (údaj ČSÚ za 11/2007).

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, k tomu dodává: „Rozsah investičního plánu v příštím roce ovlivní především realizace strategických investic. Konkrétně jde o integrovaný projekt Lužická Nisa v Libereckém kraji, zahájený v roce 2006. Je spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR. Rovněž zahájíme realizaci jednotlivých staveb projektu Dolní Labe v Ústeckém kraji. Tento projekt však budeme realizovat bez evropské dotace, z vlastních zdrojů naší společnosti. Čas na realizaci legislativně vynucených investic se totiž rychle zkracuje a s ohledem na zbývající objem opatření již nemůžeme zahajování připravených projektů oddalovat.“

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Schválen investiční plán 2008 Severočeské vodárenské společnosti
Vytištěno: 20.07.2017 20:44, www.svs.cz