Pro média a PR

Schválen investiční plán 2011 Severočeské vodárenské společnosti


Tisková zpráva, 17. ledna 2011

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. (dále SVS) schválilo, po projednání a schválení dozorčí radou, investiční plán společnosti pro rok 2011 ve výši 1,314 miliardy korun.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je naplánován ve výši 1,314 miliardy korun. Tato částka je kryta ve výši téměř 1,159 miliardy korun z vlastních zdrojů společnosti a úvěru. Ostatními zdroji jsou dotace z fondů Ministerstva zemědělství, Evropské unie a Státního fondu životního prostředí. Z Ministerstva zemědělství se podařilo získat dotace v souhrnné výši přibližně 52 milionů korun na akce „Velké Hamry - rekonstrukce ČOV“, „Česká Kamenice - rekonstrukce ČOV“, „Mimoň - přečerpávání a ČOV Hradčany“ a „Kamenický Šenov - dostavba kanalizace“. Bude rovněž doplacen zbývající část dotace ve výši 103 milionů korun z fondů EU a SFŽP pro projekt Lužická Nisa, dokončený v roce 2008. Naopak u řady projektů, pro které jsou podány žádosti o dotace prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (stavby rozděleného projektu Čistá Ploučnice, ČOV Šluknov, ČOV Litvínov), dosud nedošlo k podpisu finančních memorand, ačkoliv stavby jsou již v pokročilé fázi realizace nebo dokonce ve zkušebním provozu. Uvedené stavby financuje SVS a vyplacení dotací je s otazníkem.

Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: Dvě třetiny, tj. 870 milionů korun, půjde na strategické, legislativou vyvolané investice a třetina, 429 milionů korun, je určena na obnovu stávajícího majetku. Malý podíl 15 milionů korun představují nové dostavby sítí, které nespadají pod strategické investice ani obnovu majetku.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, k tomu dodává: „Máme pozitivní zprávu pro naše akcionáře – můžeme je ujistit, že SVS plní své úkoly a co se týče strategických investic, budou v roce 2011 v naprosté většině stavby dokončeny a před dokončením. To se týká celkem 25 čistíren odpadních vod a 18 rozsáhlých dostaveb kanalizačních systémů v obcích nad 2000 obyvatel. Jde o stavby v celkovém finančním objemu přes čtyři miliardy korun. Akcionáři - severočeská města a obce - proto nemusejí konec přechodného období očekávat s obavami z ev. finančních sankcí.“

V těchto dnech SVS zahajuje rekonstrukce posledních dvou menších čistíren odpadních vod s velikostí nad 2 000 obyvatel – Šluknov a Česká Kamenice. Začátek rekonstrukce se mírně posunul z důvodu loňských záplav, s jejichž následky se SVS musela urgentně vypořádat. Tím v regionu SVS skončí realizace strategických investic v oblasti čištění odpadních vod a odkanalizování, které si vyžádala evropská směrnice č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. SVS proto bude moci své síly napřít do rekonstrukcí velkých úpraven vody a rychlejšího tempa obnovy majetku.

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 457 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Schválen investiční plán 2011 Severočeské vodárenské společnosti
Vytištěno: 25.07.2017 18:44, www.svs.cz