Pro média a PR

Severočeská vodárenská nahrazuje vodní zdroj pro Josefův Důl


Tisková zpráva, 14. dubna 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) na Jablonecku realizuje další ze svých investičních akcí – na Jablonecku nahradí nevyhovující vodní zdroj Kristiánov pro obec Josefův Důl. Stavba je ve finančním objemu přes 18,6 milionů korun (vč. DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Realizované opatření zajistí do budoucna pro přibližně 800 připojených obyvatel Josefova Dolu dodávku kvalitní pitné vody z úpravny vody Souš, jež nedávno prošla celkovou rekonstrukcí. Stavba je náročnější v tom, že vede územím CHKO Jizerské hory, kde musí být respektován požadavek Správy CHKO na ochranu vzácných druhů rostlin.“

Více o  stavbě:

Podzemní voda stávajícího vodního zdroje Kristiánov, odkud je zásobována obec Josefův Důl, je kvalitativně nevyhovující. Je přiváděna z vodojemu Jiřetín pod Bukovou až do dolního tlakového pásma obce Albrechtice v Jizerských horách vodovodním řadem z PVC o průměru 160 až 90 mm. Tento řad bude nyní o 500 metrů prodloužen potrubím z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 110 mm. Na konci prodloužení bude vybudována čerpací stanice. Výtlačný řad z ní v délce 480 metrů o průměru 110 mm bude napojen na koncový úsek stávající vodovodní sítě v Antonínově. Z tlakových důvodů bude na trase vybudována další čerpací stanice v místech současné přerušovací komory Antonínov. Nový systém zásobování pitnou vodou znamená, že se změní dosavadní směr dopravy vody na opačný. Objekty původního systému však budou zachovány, aby mohla být dodávka vody ze zdroje Kristiánov krátkodobě uvedena do provozu v případě poruchy na vodovodním přivaděči ze Souše.

Celkový finanční objem stavby je 15,5 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Ještědská stavební společnost s. r. o. Stavba byla zahájena v březnu 2011 a termín dokončení je stanoven na červen 2011. 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 457 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská nahrazuje vodní zdroj pro Josefův Důl
Vytištěno: 20.07.2017 20:40, www.svs.cz