Pro média a PR

Severočeská vodárenská rekonstruuje kanalizaci v Mimoni


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje v Mimoni další plánovanou investiční akci roku 2008. Jedná se o rekonstrukci kanalizace v oblasti Kozinova náměstí a v ulicích Českolipské, Baarově a Barvířské. Akce je ve finančním objemu přes 15 milionů korun (bez DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Náhrada nevyhovující jednotné kanalizace gravitačními splaškovými stokami přispěje v Mimoni stávajícím i nově připojeným obyvatelům k bezporuchovému odvádění odpadních vod. Akce rovněž povede ke zlepšení kvality vody v Panenském potoce, jenž je přítokem Ploučnice.“

Více o stavbě:

V Mimoni nyní existuje stávající jednotná kanalizační síť, která odvádí odpadní vody k čištění na čistírnu odpadních vod Mimoň, na kterou je napojených cca 5700 obyvatel. Čistírna odpadních vod i páteřní síť kanalizace byly dokončeny poměrně nedávno - v roce 2002. V oblasti Kozinova náměstí je část gravitační kanalizace, která je dosud vyústěna přímo do Panenského potoka, přítoku Ploučnice. Většina objektů je do ní napojena přepady ze septiků, případně jinak.

Obsahem investiční akce SVS je výstavba splaškové kanalizace v oblasti Kozinova náměstí a odvedení odpadních vod do stávající kanalizační sítě zakončené na ČOV Mimoň. Nově budou splaškové odpadní vody odváděny oddílnou kanalizací a čerpáním přes Panenský potok do stávající kanalizační stoky „A“ a odváděny na dostatečně kapacitní čistírnu odpadních vod Mimoň. Trasy nových stok jsou navrženy podél stávající kanalizace, která bude poté odvádět pouze vody dešťové.

Náhrada nevyhovující jednotné kanalizace bude provedena gravitačními splaškovými stokami v souhrnné délce 566 metrů, vedenými v Kozinově náměstí, v Českolipské ulici, v Baarově ulici, v Barvířské ulici a v „utopené“ uličce. Součástí akce bude výstavba dvou čerpacích stanic odpadních vod a výstavba části 33 ks nových kanalizačních přípojek v celkové délce 181 metrů. Po skončení investiční akce bude na čistírnu odpadních vod nově připojeno 118 obyvatel.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 15,3 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost HORÁK – stavební a obchodní společnost, s. r. o. se sídlem v Děčíně. Staveniště bylo zhotoviteli předáno v září 2008. Stavební práce začnou ve 42. týdnu. Mají být podle smlouvy ukončeny do října 2009.

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská rekonstruuje kanalizaci v Mimoni
Vytištěno: 26.07.2017 00:48, www.svs.cz