Pro média a PR

Severočeská vodárenská rekonstruuje vodovod v Mostě, Okružní


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila jednu z prvních plánovaných investičních akcí roku 2008. Jedná se o rekonstrukci vodovodu v Mostě, v lokalitě Okružní komunikace.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Nejedná se zde o příliš dlouhý úsek rekonstruovaného vodovodu, ale má přímo strategický význam z hlediska zásobování Mostu, ale i Teplic, Ústí nad Labem a Loun pitnou vodou. Do budoucna tato investiční akce přispěje k bezporuchovému zásobování přibližně 146 tisíc připojených obyvatel pitnou vodou.“

Více o stavbě:


Dojde k výměně tří paralelně položených vodovodních řadů podél Okružní komunikace od okružní křižovatky Višňová ul. k vodojemům Liščí vrch. Tyto paralelní řady dvakrát kříží ulici B. Vrbenského a F. Malíka. Důvodem rekonstrukce jsou časté poruchy, protože zde došlo v důsledku terénních úprav při bytové výstavbě k překrytí vodovodních potrubí zeminou až do 5-6 metrů nadloží.

Rekonstrukce se týká vodovodních řadů z let 1971-75, konkrétně:
- Přívodního ocelového řadu o průměru 700 mm z Chomutova do vodojemu Liščí vrch. Vodojem Liščí
  vrch  zásobuje město Most a slouží rovněž jako tranzitní vodojem pro směr Teplice – Ústí a pro směr Louny.
- Zásobního ocelového řadu o průměru 600 mm z vodojemu Liščí vrch pro zásobování Mostu a ve směru Havraň.
- Potrubí užitkové vody o průměru 400 mm.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci potrubí v celkové délce 545 metrů, a to v otevřeném výkopu a s použitím zmenšených profilů – průměru 500, 450 a 250 mm. Dojde k sanaci uvedených úseků metodou Phoenix, což je sanace vsunutým rukávcem. Organizačně půjde o náročnou akci, neboť je nutné zajistit nepřerušenou dodávku vody 90 l/s do vodojemu Liščí vrch.

Zahajovaná investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 20 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení Vodostav spol. s r. o. se sídlem v Teplicích. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli dne 14. 2. 2008. Stavební práce začaly 28. 2. 2008 a mají být podle smlouvy ukončeny do konce srpna 2008.

Více o společnosti
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,257 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská rekonstruuje vodovod v Mostě, Okružní
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz