Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost dnes zahájila rekonstrukci úpravny vody Jirkov


Tisková zpráva, 22. června 2011

V Jirkově dnes Severočeská vodárenská společnost slavnostně zahájila rekonstrukci a modernizaci úpravny vody, jež je letos největší stavbou v regionu působnosti SVS. Stavba je ve finančním objemu přes 250 milionů korun (vč. DPH).SVS jako investor stavby počítá s finanční podporou formou dotací z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí ČR, prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Slavnostního aktu zahájení realizace stavby se v areálu úpravny vody zúčastnili zástupci investora (SVS), zhotovitele (sdružení společností SMP CZ a BETVAR), správce stavby (VRV), zástupci státní správy, samosprávy, médií a další hosté (viz fotografie pod textem).

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, uvádí: „Poté, co jsme v období 2005-2010 plnili převážně požadavky nové legislativy v oblasti čištění odpadních vod v městech a obcích nad 2000 obyvatel, přesouváme nyní těžiště aktivit výrazněji k realizaci opatření v oblasti výroby a distribuce pitné vody. Věříme, že stát zintenzivní komunikaci s Evropskou komisí a pro tuto naši stavbu, stejně jako řadu dalších, se podaří získat dotaci prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.“

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává: „Rekonstruovaná úpravna vody bude sice mimo provoz, ale výpadek jejího výkonu bude v Severočeské vodárenské soustavě nahrazen produkcí pitné vody z jiných zdrojů, především z úpravny vody III. Mlýn. Její rekonstrukci již rovněž připravujeme a bude následovat po dokončení rekonstrukce úpravny vody Jirkov.“

„Těšíme se na realizaci této zakázky, protože si vyzkoušíme rekonstrukci úpravny vody v úplné odstávce. Je to bezpochyby výhoda pro organizaci práce, na druhou stranu je tomu přizpůsoben nabízený termín realizace, takže bude větší tlak na přesnou návaznost dodávek a jejich precizní předvýrobní přípravu. Je to pro nás výzva. Realizace se ujme zkušený tým, který získal nedávno titul Vodohospodářská stavba roku 2010 za rekonstrukci ČOV Varnsdorf“,
dodává za vedoucího sdružení zhotovitelů Ing. Martin Doksanský, generální ředitel SMP CZ. 

Více o  stavbě:

Úpravna vody Jirkov je určena především pro zásobování města Jirkov a jeho okolí. Jako součást Severočeské vodárenské soustavy je však schopna v případě výpadku jiného zdroje zvýšit svůj výkon a pokrýt deficit v soustavě. Odebírá surovou vodu z vodní nádrže Jirkov. Byla uvedena do provozu v roce 1967. Po úpravách a zkapacitnění v 70.-80. letech minulého století je její výkon 280 l/s. V současnosti je úpravna vody technologicky zastaralá a po 40 letech provozu značně opotřebená, proto vyžaduje celkovou rekonstrukci a modernizaci. S ohledem na vývoj spotřeby vody bude nominální výkon úpravny snížen na 150 l/s.

Projekt „Rekonstrukce úpravny vody Jirkov“ řeší rekonstrukci přívodního potrubí surové vody a doplnění technologie úpravy vody o první separační stupeň, celkovou rekonstrukci stávající technologické linky úpravny vody včetně rekonstrukce a doplnění chemického hospodářství. Součástí je rovněž rekonstrukce akumulace upravené vody 2 x 1500 m3a kalového hospodářství. Vodovodní řad pro přívod surové vody z vodní nádrže Jirkov bude nahrazen potrubím z tvárné litiny o průměru 500 mm. Rekonstrukce úpravny vody proběhne v rámci areálu úpravny s využitím části stávajících objektů. Nově bude vystavěn sklad vápenného hydrátu, oxidu uhličitého a vyrovnávací nádrž pro kalové hospodářství. Odstraněny budou původní objekt vápenného hospodářství a vyrovnávací nádrže kalového hospodářství. Není totiž možné je využít, proto v jejich prostoru budou vystavěna nová zařízení úpravny vody. Původní akumulace 2 x 2000 m3bude přestavěna na vyrovnávací nádrž kalového hospodářství. Dojde také k úpravě areálu, rekonstrukci příjezdové komunikace a zabezpečení celého objektu. Původní nevyhovující stav likvidace odpadních vod bude změněn: V areálu vznikne oddílná kanalizace. Samostatně budou odváděny vody z kalového hospodářství a splaškové odpadní vody, a to do městské kanalizace Jirkov s následným zpracováním na čistírně odpadních vod Jirkov (to je součástí samostatné investiční akce SVS, která byla dokončena před zahájením rekonstrukce ÚV). Druhým odpadem budou odváděny dešťové vody a vody z bezpečnostních přelivů.

Po dobu rekonstrukce bude ÚV Jirkov odstavena z provozu. Po dokončení stavby a po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek bude zahájen její roční zkušební provoz.

Investorem stavby v celkovém objemu 208.643.353 korun (bez 20% DPH) je SVS a předpokládá se spolufinancování v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP předpokládá spolufinancování ve výši přibližně 127,5 milionů korun z Fondu soudržnosti EU a 10,6 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí ČR. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení „Sdružení ÚV Jirkov“, které tvoří společnosti SMP CZ a. s. a BETVAR a. s. Vedoucím členem sdružení je SMP CZ. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 19. května 2011. Stavební práce byly zahájeny v červnu 2011 a mají být dokončeny do prosince 2012.

Více o  SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Více o SMP CZ (vedoucí člen sdružení zhotovitelů):

V současné době představuje SMP CZ, a. s., stabilní renomovanou společnost, která může využívat všech výhod plynoucích z příslušnosti k významným světovým stavebním firmám skupiny VINCI. SMP CZ je organizována v oborově profilovaných divizích - dopravních staveb, vodohospodářských staveb, průmyslových staveb a specializací. Ve všech oborech působí odborníci s dlouholetou praxí a se schopnostmi zvládat nástrahy a obtíže každodenní stavbařské praxe.

SMP CZ má dvě dceřiné společnosti: 100% vlastněné Stavby mostov Slovakia, a. s. (SMS) a FREYSSINET CS, a. s., kde podíl SMP CZ je 50 %. FREYSSINET CS je společnost specializovaná na předpínání, kotvení konstrukcí, sanační práce a další specializované činnosti. SMS je společností působící na území Slovenské republiky v oblasti dopravních a vodohospodářských staveb.

Obratem přes 3,5 mld. a počtem 900 zaměstnanců se řadí skupina SMP CZ mezi nejvýznamnější společnosti českého stavebnictví.Budova úpravny vody před rekonstrukcíÚpravna vody je po dobu rekonstrukce zcela odstavena z provozuPoklepem na vodárenské šoupě byla zahájena celková rekonstrukce úpravny vodyProjektant seznámil hosty s obsahem a naplánovaným průběhem stavby

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost dnes zahájila rekonstrukci úpravny vody Jirkov
Vytištěno: 25.07.2017 18:42, www.svs.cz