Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost dokončila rekonstrukci ČOV Bílina


Tisková zpráva, 16. dubna 2010

V areálu ČOV Bílina dnes byla slavnostně zakončena rozsáhlá investiční akce Severočeské vodárenské společnosti “Rekonstrukce ČOV Bílina“. Jde o stavbu, jež byla součástí původního sdruženého projektu Dolní Labe. Celková rekonstrukce čistírny odpadních vod v Bílině je ve finančním objemu 80 milionů korun (bez DPH). Zrekonstruovaná ČOV zahajuje zkušební provoz.

Mgr. Jan Kubata, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Celkový objem staveb rozděleného projektu Dolní Labe je cca 600 milionů korun. Stavby financujeme z našich prostředků, protože dotaci se získat nepodařilo. Kapacita zrekonstruované ČOV Bílina je 19100 ekvivalentních obyvatel, což je dostatečné i s výhledem do budoucna. Město Bílina má díky moderním technologiím zajištěno čištění odpadních vod v souladu s novou legislativou.“

„Rekonstrukce ČOV Bílina probíhala za plného provozu od února 2009 do března 2010 s tím, že do konce října 2009 byly zrekonstruovány obě provozní linky jak po stránce stavební tak i technologické. Po krátké přestávce bylo dílo dokončeno v prvních měsících roku 2010 kalovým hospodářstvím s tím, že po celou dobu výstavby nebyla ohrožena kvalita vody ve vodním toku Bílina,“
doplňuje za Sdružení Bílina – SYNER VHS – HST Ing. David Štursa, výkonný ředitel SYNER VHS Vysočina a. s.

Více o stavbě:

Cílem rekonstrukce ČOV je splnění Směrnice rady 91/271/EHS, která stanovuje limity pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V případě této velikostní kategorie ČOV jde také o zajištění odstranění dusíku a fosforu z odpadních vod. Tohoto cíle je dosaženo pomocí intenzifikací užitím moderních technologií čištění, čímž dochází ke stabilizaci a zlepšení výsledků čištění i ke zlepšení podmínek provozování ČOV.

Bílina má cca 20 000 trvale žijících obyvatel. V příštích letech se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel. Je zde vybudovaná jednotná kanalizace, kterou jsou komunální odpadní vody odváděny na čistírnu odpadních vod, umístěnou na pravém břehu řeky Bíliny. Původní ČOV Bílina, uvedená do provozu roku 1993, byla mechanicko-biologická se vstupním čerpáním, s chemickým odstraňováním fosforu, studeným vyhníváním kalu, strojním odvodňováním vyhnilého kalu. Rekonstruovaná ČOV se vstupním čerpáním je mechanicko-biologická, s anoxickou a oxickou regenerací, předřazenou denitrifikací a nitrifikací, chemickým srážením fosforu, se studenou anaerobní stabilizací kalu, se strojním zahušťováním přebytečného kalu a strojním odvodňováním vyhnilého kalu. Chemické hospodářství je doplněno o trvalé dávkování solí železa pro chemické srážení fosforu.

Většina úprav probíhala ve stávajících objektech, nově se dostavoval pouze zásobník na síran železitý
a odtokový objekt. Jsou rovněž doplněny nebo rekonstruovány potřebné inženýrské sítě a propojení objektů
a doplněna elektro-část a automatizovaný systém řízení technologických procesů. Došlo ke změně řízení procesů, vyšší spolehlivosti a zlepšení kvality čištění odpadních vod. Rekonstrukce ČOV byla prováděna postupně za provozu, tj. po dobu rekonstrukce jedné linky byla v provozu druhá.

Oproti zadávací dokumentaci došlo v průběhu stavby k několika menším změnám, např.:
- Původně bylo počítáno s repasí šnekových čerpadel na nátoku ČOV, ale byla dodána tři nová šneková čerpadla za cenu repase, což je přínosem pro kvalitní funkci ČOV;
- Aktivační nádrže byly propojeny na začátku i na konci nádrží nitrifikace. Propoj na začátku umožní rovnoměrný nátok na dosazovací nádrže a obě linky tak budou zatěžovány stejně. Propoj na konci nádrží nitrifikace je určen v případě funkce ČOV na jednu dosazovací nádrž;
- S ohledem na usnadnění montáže dosazovacích nádrží a jejich přepojování a s cílem vyhnout se odstávkám ČOV byl navržen nový odtokový objekt s přepadovými hranami.

Rekonstrukce ČOV Bílina je realizována v souladu se smlouvou o dílo v celkovém finančním objemu 80 milionů korun (bez 20% DPH). Zhotovitelem je Sdružení Bílina – SYNER VHS – HST, tj. společnosti SYNER VHS Vysočina a. s. a HST Hydrosystémy s. r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 3. prosince 2008. Díky operativnímu přístupu nebylo plnění harmonogramu stavby negativně ovlivněno ani letošní extrémní zimou a stavba byla podle smlouvy dokončena do 31. března 2010. Po individuálním odzkoušení, provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin a po předání příslušných stavebních objektů je postupně zahajován roční zkušební provoz zrekonstruované čistírny.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. 

Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod. Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Více o zhotoviteli:

Společnost SYNER VHS Vysočina a. s. je součástí skupiny S group holding a. s. Společnost působí v oblasti výstavby vodohospodářských staveb již od roku 1990. Má v tomto oboru, speciálně pak ve výstavbě a rekonstrukcí ČOV velké zkušenosti. K dnešnímu dni v tomto segmentu realizace má 68 úspěšně dokončených staveb ČOV a jejich rekonstrukcí všech velikostí. Společnost má 220 zaměstnanců, z toho 181 v kategorii manuálně pracujících. Společnost zajišťuje stavební práce svými pracovníky, strojní dodávky zajišťuje poddodavatelsky u renomovaných firem. Obrat společnosti pro tento rok se předpokládá ve výši 400 mil. Kč.
Společnost HST Hydrosystémy s. r. o.: viz http://www.hydrosystemy.cz/.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost dokončila rekonstrukci ČOV Bílina
Vytištěno: 26.07.2017 00:44, www.svs.cz