Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost dokončila rekonstrukci ČOV Louny


Tisková zpráva, 26. října 2010

V areálu čistírny odpadních vod Louny dnes byla slavnostně zakončena rozsáhlá investiční akce SVS “Rekonstrukce ČOV Louny“. Jde o součást původního sdruženého projektu Dolní Labe. Celková rekonstrukce čistírny odpadních vod v Lounech je ve finančním objemu přes 208 milionů korun (vč. DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Projekt Dolní Labe v Ústeckém kraji jsme v roce 2008 začali realizovat po jednotlivých stavbách, abychom ho stihli do konce přechodného období, tj. do konce roku 2010. ČOV Louny je poslední dokončovanou stavbou. Všechny stavby jsme financovali výhradně z našich prostředků. V aglomeraci se předpokládá rozvoj v oblasti bydlení, takže zrekonstruovaná dostatečně kapacitní ČOV umožní do budoucna připojení dalších objektů a čištění odpadních vod v souladu s přísnější legislativou.“

„ČOV Louny je další v řadě úspěšných rekonstrukcí čistíren odpadních vod prováděných za provozu. Náš tým stavby zde zúročil všechny zkušenosti, které na podobných akcích nasbíral. Díky tomu, a za vzorné spolupráce s provozovatelem čistírny, se rekonstrukce zvládla s pouhou jedinou odstávkou, což výrazně přispělo k dodržení limitů znečištění i během rekonstrukce. Stejně náš těší, že i přes určitou nepředvídatelnost rozsahu zejména sanačních prací na monoblocích se vše zvládlo ve smluvních termínech a bez výrazných dopadů na cenu. Za to patří všem členům týmu poděkování,“
dodává za zhotovitele, Sdružení ČOV Louny – SMP CZ – VHS, Ing. Martin Doksanský, generální ředitel SMP CZ, a. s.

Více o stavbě:

Louny mají cca 20 000 obyvatel, ale předpokládá se zde výstavba bytových i rodinných domů a nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Město má vybudovanou jednotnou kanalizaci, kterou jsou komunální odpadní vody odváděny na čistírnu odpadních vod. Na kanalizaci a ČOV je napojena většina obyvatel. Dále jsou do kanalizačního systému a na stávající ČOV přiváděny odpadní vody z okolních obcí Cítoliby, Lenešice, Dobroměřice, Líšťany, Obora a Raná. V těchto obcích existuje jednotná příp. splašková kanalizace, na kterou je připojen různý podíl obyvatel. Kapacita ČOV je 40 000 EO (ekvivalentních obyvatel), což je dostatečné i s výhledem do budoucna. Přečištěné odpadní vody jsou z ČOV vypouštěny do řeky Ohře. Cílem projektu je u této velikostní kategorie ČOV odstranění dusíku a fosforu z odpadních vod. Toho se dosáhne intenzifikací užitím moderních technologií čištění, čímž dojde ke stabilizaci a zlepšení výsledků čištění i ke zlepšení podmínek provozování ČOV.

Původní mechanicko-biologická ČOV Louny měla primární sedimentaci, jednozónovou klasickou aktivaci s povrchovými aerátory, s podélnými odsávanými dosazovacími nádržemi, mezofilním anaerobním vyhníváním a strojním odvodněním kalu. Rekonstruovaná ČOV je mechanicko-biologická, s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, s regenerací kalu, se simultánním chemickým srážením fosforu, se strojním zahušťováním přebytečného kalu, s anaerobní termofilní stabilizací kalu, uskladněním kalu a strojním odvodněním kalu. Chemické hospodářství je doplněno o trvalé dávkování solí železa pro chemické srážení fosforu. Původní objemy nádrží jsou pro současné i výhledové zatížení a požadovanou kvalitu odtoku dostačující a nedošlo proto k dostavbě nových objemů. Většina úprav probíhala v původních objektech, nově se dostavěl pouze zásobník na síran železitý a související trubní a kabelové rozvody. Dále byly doplněny nebo rekonstruovány potřebné inženýrské sítě a propojení objektů a doplněna elektro-část a automatizovaný systém řízení technologických procesů. Došlo ke změně řízení procesů, vyšší spolehlivosti a zlepšení kvality čištění odpadních vod. Rekonstrukce ČOV Louny byla prováděna postupně za provozu, tj. po dobu realizace jedné linky byla v provozu druhá. Díky dobré koordinaci zhotovitele s provozovatelem ČOV došlo pouze k jedné odstávce ČOV, a to při zprovozňování a přepojování na nově rekonstruovanou biologickou linku. V celém průběhu stavby nedošlo ke zhoršení parametrů vypouštěné vody. Zrekonstruovaná část biologické linky vykazuje po dobu předčasného užívání velmi dobré výsledky čištění a všechny parametry dané legislativou splňuje.

Dokončená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 174 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení Sdružení ČOV Louny – SMP – VHS, tj. společnosti SMP CZ a. s. a Vodohospodářské stavby spol. s r. o. Teplice. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli koncem října 2008. V srpnu 2009 došlo vlivem přívalových dešťů při provádění prací na odlehčovací komoře k zaplavení pozemku komory mimo vlastní areál ČOV, což se naštěstí do postupu prací nepromítlo a stavební práce byly dokončeny podle schváleného harmonogramu k 30. 9. 2010. V říjnu ještě proběhla oprava membrány stávajícího plynojemu, který nebyl součástí rekonstrukce ČOV a bez kterého nebylo možné spustit plynové hospodářství na bioplyn. Po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin má být začátkem listopadu zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované čistírny odpadních vod.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,545 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Více o Sdružení ČOV LoOuny - SMP - VHS (zhotovitel):

Hlavní účastník konsorcia - SMP CZ, a. s. - v současné době patří mezi patnáct nejvýznamnějších stavebních společností v ČR. Jejím jediným akcionářem je skupina VINCI, divize Construction, část Filiales Central Europe. Změna názvu společnosti ze SMP Construction na SMP CZ, která nastala v průběhu roku 2005, souvisela s právním procesem převodu jmění na jediného akcionáře (tzv. squeeze-out). SMP CZ je společnost, která je organizována v oborově profilovaných divizích - dopravních staveb, podzemních staveb a specializací, vodohospodářských staveb, průmyslových staveb a výroby ocelových konstrukcí. Více na www.smp.cz

Společnost Vodohospodářské stavby spol. s r. o. Teplice - viz www.vhs.cz

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost dokončila rekonstrukci ČOV Louny
Vytištěno: 20.07.2017 20:50, www.svs.cz