Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost dokončila rekonstrukci ČOV Želénky


Tisková zpráva, 7. dubna 2010

V areálu ČOV Želénky dnes byla slavnostně zakončena rozsáhlá investiční akce “Rekonstrukce ČOV Želénky“. Jde o stavbu, jež je součástí původního projektu Dolní Labe. Celková rekonstrukce čistírny odpadních vod v Želénkách na Teplicku je ve finančním objemu přes 124 milionů korun (bez 20% DPH).

Mgr. Jan Kubata, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Stavby původního projektu Dolní Labe v Ústeckém kraji jsme začali realizovat po jednotlivých akcích, abychom je stihli dokončit do konce přechodného období, tj. do konce roku 2010. Financujeme je z našich prostředků. V aglomeraci se předpokládá rozvoj v oblasti bydlení i budování průmyslové zóny, takže zrekonstruovaná ČOV s dostatečnou kapacitou umožní do budoucna připojení dalších objektů a čištění odpadních vod v souladu s přísnější legislativou.“

„Chtěl bych poděkovat za profesionální přístup všech, kteří se na tomto projektu podíleli, jak ze strany investora, technického dozoru, projekce, provozovatele, tak i ze strany zhotovitele. Přes náročnost projektu způsobenou tím, že čistírna musela být během výstavby nových provozních souborů neustále v provozu, se podařilo vše zvládnout k plné spokojenosti investora a ČOV Želénky je uvedena do zkušebního provozu v předstihu oproti smluvnímu termínu dokončení,“
dodává za zhotovitele - Sdružení ČOV Želénky - Ing. Bronislav Špičák, předseda představenstva společnosti Energetické a dopravní stavby.

Více o stavbě:

Na ČOV Želénky s kapacitou 17700 EO (ekvivalentních obyvatel) jsou přiváděny odpadní vody jednotnou kanalizací z obcí Duchcov, Osek, Háj u Duchcova, Zabrušany a Všechlapy, včetně průmyslových podniků umístěných v těchto lokalitách a odchovny prasat v Domaslavicích. Původně šlo o mechanicko-biologickou ČOV s dvěma aktivačními nádržemi a dvojicí dosazovacích nádrží. Přečištěné odpadní vody z ČOV jsou vypouštěny do Bouřlivého potoka, který se vlévá do Bíliny.

Cílem projektu je splnění Směrnice rady 91/271/EHS, která stanovuje limity pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Tohoto cíle je dosaženo pomocí intenzifikací užitím moderních technologií čištění a dostavbami, tím dojde ke stabilizaci a zlepšení výsledků čištění i ke zlepšení podmínek provozování. Podstatných změn doznala mechanická i biologická část čištění. Stavební práce se týkaly vodní linky, kalového hospodářství, chemického hospodářství, ale i provozní budovy. Zrekonstruovaná čistírna je řešena jako mechanicko-biologická, s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, s regenerací, s chemickým srážením fosforu, se zahušťováním přebytečného kalu, uskladněním a odvozem kalu. Došlo i ke změně řízení procesů, vyšší spolehlivosti a zlepšení kvality čištění odpadních vod.

Rekonstrukce ČOV Želénky byla prováděna postupně. Po dobu realizace nové biologické části ČOV byla v provozu současná linka. Výstavba začala novým hrubým předčištěním, rekonstrukcí objektu garáží a dílen na nový provozní objekt, demolicí stávající provozní budovy a výstavbou nových dosazovacích nádrží včetně přepojení souvisejících rozvodů. Následně byla uvedena do provozu část nových aktivačních nádrží a provedla se demolice zbývajících nádrží stávající vodní linky a úprava nádrží kalového hospodářství.

Původní cena stavby 119,937 mil. Kč (bez DPH) byla navýšena na 124,296 mil. Kč z důvodů založení stavebních objektů na neúnosném podloží, protože stará ČOV byla postavena na okraji bažiny. Technicky i koordinačně náročné bylo založení objektu dosazovacích a aktivačních nádrží do zvodnělého podloží za neustálého odčerpávání spodní vody ze stavební jámy nebo likvidace linek staré ČOV a jejich přepojování do nové ČOV tak, aby nebyla vypouštěna odpadní voda bez čištění do místní vodoteče potoka Bouřlivce. Po dobu výstavby od května 2008 bylo po dohodě s Povodím Ohře přerušeno čištění pouze na dva dny. Pouze při prvním přepojování nebylo první den mechanicky čištěno, ale vždy po dohodě s Povodím byl průtok z nádrže Všechlapy navýšen tak, aby místní vodoteč protékající obcí Želénky nebyla nad rámec znečištěna a nebylo negativně ovlivněno životní prostředí v této části obce Želénky.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení Sdružení ČOV Želénky, tj. společnosti Energetické a dopravní stavby a. s. a Viamont DSP a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 23. května 2008. Smluvní termín dokončení je 7. červenec 2010. Díky operativnímu přístupu nebylo plnění harmonogramu stavby negativně ovlivněno ani letošní extrémní zimou. Stará ČOV byl přepojena do nových linek počátkem listopadu 2009 a hlavní stavební práce byly ukončeny 20. prosince 2009. Po individuálním odzkoušení, provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin a po předání všech stavebních objektů je postupně zahajován roční zkušební provoz rekonstruované čistírny.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Více o Sdružení ČOV Želénky (zhotovitel):

Společnost Energetické a dopravní stavby a. s. (založená 1994) patří mezi středně velké stavební firmy
v Ústeckém kraji. Rychlost provádění prací, kvalita, pružnost a profesionalita jí zajistila stálé místo na trhu, které přesahuje hranice regionu. Transformace společnosti v roce 2006 byla základním předpokladem pro naplnění strategických plánů společnosti, zvýšení prestiže a rozšíření předmětů činnosti. Hlavní výrobní program je zaměřen na dodávky stavebních děl inženýrsko-dopravních a pozemních staveb. Společnost je schopna flexibilního přístupu k zákazníkovi ve všech oblastech svých podnikatelských aktivit, především svou přímou organizační strukturou. Vysoká jakost a ochrana životního prostředí je z pohledu společnosti nedílnou součástí výrobní strategie. Kontrola jakosti a ochrany životního prostředí je řízena procesy ISO 9001 a ISO 14001.

Společnost Viamont DSP a. s. je součástí koncernu Viamont. Řadí se k nevýznamnějším firmám a současně i zaměstnavatelům v Ústeckém kraji. Společnost je známa jako významný zhotovitel dopravních, pozemních a průmyslových staveb, železničních koridorů, inženýrských sítí, mostů ap. s působností v rámci celé České republiky.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost dokončila rekonstrukci ČOV Želénky
Vytištěno: 20.07.2017 20:36, www.svs.cz