Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost dokončila stavbu "Aglomerace Duchcov, odstranění výustí“


Tisková zpráva, 20. října 2009

V Duchcově dnes byla slavnostně zakončena rozsáhlá investiční akce Severočeské vodárenské společnosti “Aglomerace Duchcov, odstranění výustí“. Jde o součást původního sdruženého projektu Dolní Labe. Jejím obsahem je dobudování kanalizačního systému a odstranění nevyhovujících kanalizačních výustí v obcích Lahošť, Jeníkov, Oldřichov a Želénky na Teplicku. Stavba je v celkovém objemu přes 105 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti a. s., dodává: „Akce Aglomerace Duchcov, odstranění výustí je součástí projektu SVS Dolní Labe. Realizujeme jej od loňska po dílčích stavbách a financujeme jej výhradně z našich prostředků. Splašky ze zmíněných obcí budou oddílnou kanalizací odváděny na čistírnu odpadních vod Želénky, která do roku 2010 za provozu prochází celkovou rekonstrukcí a intenzifikací. Dokončení této stavby je další krok SVS ke splnění tzv. strategických investic, vyvolaných novou přísnější legislativou.“

„Dokončená investiční akce Severočeské vodárenské společnosti přispěje výrazně ke zlepšení životního prostředí v lokalitě a do budoucna zkvalitní život obyvatel v těchto obcích,“
doplňuje za zhotovitele Vítězslav Chalupecký, předseda představenstva Severočeské stavební, a. s.

Více o stavbě:

V minulosti nebyla v obcích Oldřichov, Jeníkov a Lahošť souvislá kanalizační síť. Část objektů v obcích byla napojena na kanalizační systém ukončený v potoku Bouřlivec. Zbývající část objektů v obcích byla odkanalizována přes septiky s přepadem do vodoteče případně jímky (žumpy) bez přepadu. V části obcí byly příkopy zatrubněny a sloužily k odvádění převážně dešťových vod do vodotečí. V Želénkách byla sice vybudována jednotná kanalizační síť, která však byla zaústěna bez přečištění do potoka Bouřlivce.

Projekt SVS vyřešil oddílný kanalizační systém v obcích Lahošť, Jeníkov, části obce Oldřichov a Želénky. Oddílná kanalizace zčásti navázala na stávající jednotný kanalizační systém, který doplnila návrhem nové stokové sítě se soustavou čerpacích stanic a odlehčovacích komor. Oddílný kanalizační systém je napojen na kanalizační přivaděč Duchcov – Želénky, zakončený na rekonstruované čistírně odpadních vod Želénky. Uvedené obce a jejich místní části napojené na kanalizaci budou mít od roku 2010 vyřešeno nakládání s odpadními vodami plně v souladu s legislativou. Celkem bylo v rámci investiční akce SVS zrekonstruováno a dobudováno 9585 metrů kanalizačních stok, z čehož 5311 metrů tvoří gravitační stoka a 4274 metrů výtlaky. Bylo rovněž vybudováno sedm čerpacích stanic odpadních vod a tři odlehčovací komory.

Realizovaný projekt SVS "Aglomerace Duchcov, odstranění výustí" je v celkovém finančním objemu přes 105 milionů korun (bez 19% DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení Severočeská stavební, a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli v dubnu 2008. Stavební práce byly zahájeny 28. 4. 2008. Práce na kanalizačních sítích byly plně dokončeny v září 2009, a to včetně přepojení obyvatel připojených na kanalizaci. Stavba byla předávána ve dvou etapách. První etapa předání 28. 4. 2009: Lahošť a výtlak do Želének. Druhá etapa předání: Jeníkov, Oldřichov, Želénky. Celá stavba byla realizována v požadované kvalitě a při dodržení rozpočtu. Náročnou stránkou stavby byl její rozsah i nutnost dopravních omezení. Vše se podařilo zvládnout díky spolupráci a koordinaci s místní samosprávou. V lokalitě došlo k navýšení počtu obyvatel připojených na kanalizaci. Budou se ještě dokončovat některé asfaltové povrchy komunikací, k čemu dojde až po realizaci zbývající části kanalizačních přípojek.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost dokončila stavbu "Aglomerace Duchcov, odstranění výustí“
Vytištěno: 26.07.2017 12:52, www.svs.cz