Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost dokončila stavbu “Ústí nad Labem Olšinky - Svádov, kanalizace“


Tisková zpráva, 24. listopadu 2009

V Ústí nad Labem - Svádově dnes byla dokončena rozsáhlá investiční akce SVS “Ústí nad Labem Olšinky - Svádov, kanalizace“. Jde o stavbu z kategorie strategických investic, protože jejím cílem bylo odkanalizování místních částí Ústí nad Labem - Svádova a Olšinek - a odvádění odpadních vod k přečištění na čistírnu odpadních vod Neštěmice. Stavba v celkovém finančním objemu téměř 57 milionů korun (bez 19% DPH) je spolufinancována částkou 20,5 milionů korun formou dotace Ministerstva zemědělství ČR.

Mgr. Jan Kubata, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti a primátor Ústí nad Labem, k tomu dodává: „Realizace této investiční akce SVS znamená pro Svádov a Olšinky splnění požadavků nové legislativy - dobudování souvislé kanalizační sítě a odvádění splaškových odpadních vod od přibližně 800 obyvatel na dostatečně kapacitní, nedávno zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod v Neštěmicích.“

„Šlo o rozsáhlou stavbu s řadou prvků náročných na výstavbu, zejména podvrt Labe a výstavba čerpacích stanic založených pod úrovní hladiny Labe,“
doplňuje za zhotovitele Ing. Radomír Netopil, ředitel pro jakost a kvalitu společnosti HORÁK – stavební a obchodní společnost, s. r. o.

Více o  stavbě:

V místních částech města Ústí nad Labem Olšinky a Svádov, ležících na pravém břehu Labe, nebyla souvislá kanalizační síť zakončená na ČOV. Část objektů byla původně napojena na kanalizační systém ukončený formou kanalizačních výustí do Labe. Část objektů byla odkanalizována přes septiky s přepadem do vodoteče případně jímky (žumpy) bez přepadu.

Investiční akce SVS spočívala ve vybudování nových kanalizačních sběračů, podzemních čerpacích stanic a odlehčovacích komor. Nová kanalizace začíná čerpací stanicí v místní části Olšinky před. č. p. 368. Trasa pokračuje v komunikaci směrem na Svádov. Ze Svádova, z čerpací stanice ČS1 je veden pod řekou Labe kanalizační výtlak, který je zakončen ve stávající kanalizační šachtě na kanalizační stoce v Neštěmicích. Celkem bylo nově vybudováno 2665,5 metrů kanalizační stoky. Z toho gravitační stoka v délce 1 381 metrů, kanalizační výtlak v délce cca 1 234,5 metrů a odlehčení v délce cca 11 metrů. Došlo k podchycení stávajících kanalizačních výustí potrubím v délce cca 39 metrů. Na gravitační stoku bylo použito potrubí z materiálů HOBAS o průměrech 800 a 600 mm a ULTRA RIB o průměrech 250 a 300 mm. Na tlakové potrubí byly použity trubky z polyetylenu (částečně s polypropylenovou ochrannou vrstvou) o průměrech 160 a 110 mm. Na kanalizačních stokách byly vybudovány tři odlehčovací komory a tři čerpací stanice.

V průběhu výstavby bylo nutné několikrát v letních i zimních měsících přesouvat a koordinovat postup prací v části zájmového území stavby v důsledku zvýšené stavy hladiny řeky Labe. Stavebně náročným prvkem byla realizace dvouramenného podvrtu jako budoucí trasy výtlaku pod korytem řeky, kde bylo v polovině toku zastiženo skalní podloží a musela být nasazena speciální vrtná hlavice a pro rozšiřování podvrtu byly vyrobeny atypické rozšiřovací hlavice s valivými dláty. I přes tyto problémy a zdržení byla celá stavba dokončena v plánovaném termínu.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 57 milionů korun (bez DPH). Z toho 20,5 milionů korun představuje dotace Ministerstva zemědělství ČR. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení HORÁK - stavební a obchodní společnost, s. r. o. se sídlem v Děčíně. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 5. listopadu 2008. Stavební práce začaly v témže měsíci. V souladu se schváleným harmonogramem byla stavba dokončena za rok, tj. do konce října 2009.

SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

HORÁK – stavební a obchodní společnost, s. r. o. (zhotovitel):

Firma Horák byla roku 1991 založena panem Zdeňkem Horákem jako firma zaměřená na výstavbu vodovodů a kanalizací. Při svém vzniku měla firma cca 30 zaměstnanců. V současné době je ve firmě průměrný stav cca 60 zaměstnanců. Svou činnost postupně rozšířila o výstavbu plynárenských zařízení a výstavbou dalších druhů staveb jako jsou ČSPH, ČOV, vodojemy , stavby občanské vybavenosti, dopravní stavby, sportovní stavby. V současnosti jsou ve vedení firmy dva stavební inženýři s autorizačním osvědčením, realizaci staveb zajišťují stavební technici, pracovníci technicko–hospodářského řízení, příprava staveb, řidiči, strojníci, svářeči, montéři, zedníci, tesaři a stavební dělníci. Firma disponuje i prodejním skladem stavebního materiálu. V průběhu let 2002 – 2006 firma získala certifikáty ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001:1999, Systém certifikovaných stavebních dodavatelů, Osvědčení Národně bezpečnostního úřadu na stupeň utajení "Vyhrazené".

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost dokončila stavbu “Ústí nad Labem Olšinky - Svádov, kanalizace“
Vytištěno: 26.07.2017 00:46, www.svs.cz