Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost doplní technologii čistírny odpadních vod v Neštěmicích

Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahajuje významnou investiční akci – doplnění technologie na čistírně odpadních vod v Neštěmicích.

Jedná se o akci zařazenou do investičního plánu společnosti na rok 2005. V případě čistírny odpadních vod Neštěmice je nutné vyhovět Směrnici Rady č. 91/271/EEC o čištění městských odpadních vod
a související nové legislativě ČR (nařízení vlády č. 61/2003) pro kategorii nad deset tisíc EO (ekvivalentních obyvatel).

Z expertních posudků vyplývá, že požadavkům legislativy lze vyhovět novým uspořádáním aktivačního procesu. Půjde tedy především o doplnění a výměnu technologie, konkrétně dmychadla čerpadla
a jiného strojního vybavení, včetně systému řízení technologických procesů. Stavební úpravy budou jen minimální, nebude budován žádný nový objekt ani nádrž.

V červenci 2005 byla po uzavření výběrového řízení a výběru vítězné nabídky podepsána smlouva se zhotovitelem stavby, firmou INZET s. r. o., Praha ve finančním objemu 23,7 milionu korun (bez DPH.
K zahájení stavebních prací dojde v průběhu srpna.

Doplnění technologie na čistírně odpadních vod v Neštěmicích bude probíhat bez omezení čištění odpadních vod. Práce mají být hotovy do konce roku 2005. Současná kapacita čistírny je 108 000 EO (ekvivalentních obyvatel), cílový stav je 181 000 EO. Nyní je na ni napojeno cca 94 000 obyvatel
a do budoucna se předpokládá významné navýšení až na 142 000 připojených obyvatel.

Mgr. Petr Gandalovič, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Doplnění technologie čistírny má logickou návaznost na právě realizovaný projekt ISPA Podkrušnohoří, v jehož rámci se od koce roku 2004 do poloviny roku 2006 uskutečňuje rozsáhlá dostavba kanalizační sítě v ústecké aglomeraci. Zahrnuje rekonstrukci a dostavbu kanalizace v Ústí nad Labem a odkanalizování obcí Chabařovice a Povrly na uvedenou čistírnu, což na ni s ohledem na novou legislativu bude klást zvýšené nároky.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost doplní technologii čistírny odpadních vod v Neštěmicích
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz