Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost instaluje na liberecké ČOV novou zahušťovací odstředivku


Tisková zpráva

V areálu liberecké čistírny odpadních vod, kde probíhá celková rekonstrukce v rámci projektu Lužická Nisa, resp. jeho subprojektu Odpadní voda, byla zahájena další z investičních akcí SVS pro rok 2007. Jedná se o instalaci nové zahušťovací odstředivky za téměř 11 milionů korun.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Celková rekonstrukce čistírny odpadních vod Liberec přinese zvýšení její kapacity, protože dojde ke zvýšení počtu na kanalizaci připojených obyvatel v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou a tím i ke zvýšení množství odpadních vod přiváděných na čistírnu. Technologii čistírny odpadních vod v oblasti zpracování kalů jsme se s ohledem na bezproblémový provoz rozhodli posílit již nyní, v době rekonstrukce.“

Součástí probíhající rekonstrukce čistírny odpadních vod není instalace zahušťovací odstředivky přebytečného aktivovaného kalu s adekvátně zvýšeným výkonem, proto bude nyní v areálu ČOV v rámci samostatné investiční akce Severočeské vodárenské společnosti instalována druhá – paralelní – odstředivka. Vyšší výkon odstředivky je nezbytný nejen pro dobu po rekonstrukci, ale již nyní, v době rekonstrukce. V provozu ČOV bude totiž pro zajištění některých stavebních prací nutné vytvářet nestandardní podmínky, kdy bude zapotřebí rychlé nasazení dostatečně výkonného zařízení pro zpracování kalu.

Nová odstředivka s max. výkonem 60 m3/h, resp. 600 kg sušiny/h, bude umístěna v budově vedle stávající odstředivky, instalované v roce 2000. Pro její osazení se připraví nová podesta formou ocelové konstrukce. Stávající trubní rozvody budou upraveny pro nezávislý provoz dvou odstředivek. Součástí akce bude motorová elektroinstalace napojení obou odstředivek na novou společnou řídící jednotku.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 10,8 milionu korun (bez DPH). Stavební práce byly zahájeny začátkem tohoto měsíce a mají být podle smlouvy ukončeny do konce srpna 2007. Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost INZET s. r. o. se sídlem v Praze.

Více o společnosti
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost instaluje na liberecké ČOV novou zahušťovací odstředivku
Vytištěno: 26.07.2017 00:44, www.svs.cz