Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost nahradí nevyhovující vodní zdroj Jägersdorf


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahájila investiční akci, která do konce roku povede na Českolipsku k náhradě nevyhovujícího vodního zdroje Jägersdorf.

Stávající vodní zdroj v části Jägersdorf obce Horní Světlá, kde voda překračuje povolené limity obsahu některých kationtů a má snížené pH, má Krajskou hygienickou stanicí povolenu výjimku do konce roku 2005. Novým, legislativě plně vyhovujícím vodním zdrojem bude od začátku roku 2006 vrt Horní Světlá – Luž 2.

V rámci investiční akce Severočeské vodárenské společnosti se jedná o vybudování 880 metrů vodovodního přivaděče z Horní Světlé do Jägersdorfu pro zajištění bezproblémového zásobování této části obce kvalitní pitnou vodou. Jako trubní materiál bude použit polyetylén (PE) o průměru 50 mm.

Uvedená investiční akce je v celkovém finančním objemu 1,326 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je Ještědská stavební spol. s r. o. Stavební práce byly zahájeny v měsíci říjnu 2005 a jejich ukončení je naplánováno k 15. prosinci 2005.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Bezproblémové zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou vnímáme jako jednu z priorit, proto náš investiční plán zahrnuje jak postupnou náhradu nevyhovujících vodních zdrojů, tak samozřejmě i rekonstrukce poruchových vodovodních sítí.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost nahradí nevyhovující vodní zdroj Jägersdorf
Vytištěno: 25.07.2017 18:48, www.svs.cz