Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost nahradí nevyhovující vodní zdroj pro Chotiněves


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahájila další plánovanou investiční akci, která povede k náhradě nevyhovujícího vodního zdroje pro obec Chotiněves na Litoměřicku.

Uvedená investiční akce Severočeské vodárenské společnosti je v celkovém finančním objemu 7,9 milionu korun (bez DPH). Cílem stavby je zajistit kvalitní pitnou vodu pro obec Chotiněves. Nyní jsou vodou zásobovány z vodního zdroje Chotiněves - zářezy, kdy se voda z jímacích zářezů svádí do sběrné jímky a odtud je čerpána do vodojemu v Chotiněvsi. Překračuje však povolené limity obsahu dusičnanů a výjimka pro užívání pitné vody je udělena do 31. 12. 2006. Již v průběhu prvního čtvrtletí 2006 se pro Chotiněves bude dodávat pitná voda zcela vyhovující legislativě, a to z vodojemu Jištěrpy, kam je přiváděna z úpravny vody Malešov. Z vodojemu Jištěrpy bude vybudován nový přivaděč do vodojemu Chotiněves. Ke spotřebitelům bude odtud voda distribuována stávajícím rozvodným řadem.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, k tomu dodává: „Investiční plán naší společnosti zahrnuje postupnou náhradu nevyhovujících vodních zdrojů, protože bezproblémové zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou samozřejmě vnímáme jako jednu z priorit. Realizací uvedené stavby zajistíme v souladu s legislativou ČR odpovídající kvalitu pitné vody pro obyvatele této lokality.“

Více o stavbě:
V rámci investiční akce Severočeské vodárenské společnosti se jedná o vybudování 2 550 metrů vodovodního přivaděče z vodojemu Jištěrpy do vodojemu Chotiněves. Jako trubní materiál bude použit vysokotlaký polyetylén (PE-HD) o průměru 90 mm. Dimenze přiváděcího řadu je navržena s ohledem na budoucí možné připojení Horních Řepčic a několika dalších menších obcí Liběšicka.
Zhotovitelem stavby je Severočeská stavební a. s. z Ústí nad Labem. Stavební práce byly zahájeny v listopadu 2005 a jejich ukončení je naplánováno do konce ledna 2006. V průběhu února 2006 má proběhnout kolaudace.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost nahradí nevyhovující vodní zdroj pro Chotiněves
Vytištěno: 26.07.2017 00:36, www.svs.cz