Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost nahradí vodní zdroj Peruc


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila v obci Peruc na Lounsku další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2006, která představuje náhradu nevyhovujícího místního vodního zdroje.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel společnosti, upřesňuje: „Dobudování vodovodní sítě a postupná náhrada nevyhovujících vodních zdrojů v regionu naší působnosti patří mezi priority SVS. Investiční akce v Peruci vyřeší připojení obce na zdroj kvalitní pitné vody, což se bude týkat téměř 1 300 jejích obyvatel, zásobovaných z veřejného vodovodu.“

Více o stavbě:

Celkový rozsah stavebních prací je v souhrnu: 1 300 metrů rekonstruovaných vodovodních sítí, vybudování 6 195 metrů nových vodovodů a vybudování zrychlovací stanice.

Stávající vodní zdroj Peruc – štola vykazuje zvýšený obsah dusičnanů, proto je jeho používání povoleno s časově omezenou platností. V rámci zahajované investiční akce bude napojen vodovod Peruc na přivaděč Hříškov - Panenský Týnec – Donín. Napojení bude provedeno před obcí Toužetín na stávající řad průměru 150 mm z vodojemu Panenský Týnec. Nově vybudovaný vodovodní řad z vysokotlakého polyetylenu (HD-PE) průměru 150 mm v délce 6 195 metrů bude ukončen v prostoru vodojemu Hřivčice, kde bude vybudována zrychlovací stanice Peruc1 pro čerpání do vodojemu Peruc. Zrychlovací stanice je zařízení pro vytvoření dostatečného tlaku v potrubí, které zkvalitní zásobování pitnou vodou u koncových uživatelů vodovodního řadu. Pro čerpání do stávajícího vodojemu v Peruci bude použit stávající výtlačný řad v délce 1 300 metrů, kterým je dnes čerpána voda ze zdroje Peruc do vodojemu Hřivčice. Jde o eternitový řad, který bude v celé délce vyměněn za potrubí o průměru 100 mm, rovněž z vysokotlakého polyetylénu.

Finanční objem stavby je téměř 21,699 milionu korun (bez DPH). Stavební práce byly zahájeny v minulém týdnu a jejich zakončení je naplánováno do září 2007. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost NAVATYP a. s. se sídlem v Praze.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost nahradí vodní zdroj Peruc
Vytištěno: 25.07.2017 18:43, www.svs.cz