Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost nahradí vodní zdroj pro Liběšice

Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2007. Jedná se o vyřešení zásobování vodou v Liběšicích na Litoměřicku.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, vysvětluje: „Postupně nahrazujeme nevyhovující vodní zdroje v regionu naší působnosti. Cílem této investiční akce je zajistit pro devět stovek připojených obyvatel obce Liběšice kvalitní pitnou vodu v dostatečném množství.“

Více o stavb
ě:

Liběšice jsou zásobovány z vodovodního řadu "Habřina". Zásobování obce je rozděleno do dvou pásem. Pro horní tlakové pásmo jsou zdrojem vody zářezy u Srdova, které poskytují pro vodojemy Liběšice - Horní a Liběšice - Zámecký o celkovém objemu cca 260 m3 kvalitní vodu, ale v letních měsísích v nedostatečném množství. Pak je nutná jejich denní zavážka cisternami. Vodním zdrojem pro dolní tlakové pásmo obce jsou zářezy Liběšice - Zámecký pramen. Tento zdroj dlouhodobě nevyhovuje v parametru dusičnany.

Po nedávné realizaci stavby "Chotiněves - náhradní zdroj vody" (listopad 2005 - leden 2006) se může vodojem Liběšice - Horní připojit na vodojem Chotiněves, a to novým výtlačným vodovodním řadem z vysokotlakého polyetylénu o průměru 110 mm v délce 4480 metrů. Vystrojením stávajícího vodojemu Chotiněves vznikne čerpací stanice. Trasa výtlaku povede v obci Chotiněves trasou současného vodovodu. Do jednoho společného výkopu se v Chotiněvsi položí nové vodovodní řady a přepojí se cca 30 přípojek. Celkem půjde o náhradu 1025 metrů starého litinového a ocelového potrubí potrubím z vysokotlakého polyetylénu. Výtlak dále povede v krajnici komunikace Polepy - Liběšice a v Liběšicicích v souběhu se současnou trasou vodovodu do vodojemu Liběšice - Horní. Také v Liběšicích se do společného výkopu položí nové vodovodní řady a přepojí se cca 20 přípojek. Zde bude potrubím z odolného vysokotlakého polyetylénu nahrazeno celkem 1240 metrů starého litinového potrubí.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu přes 33,5 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost PPV stavby s. r. o. se sídlem v Ústí nad Labem. Stavba byla zahájena minulý týden předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce začaly
13. srpna 2007 a mají být ukončeny do prosince 2007.

Více o spole
čnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost nahradí vodní zdroj pro Liběšice
Vytištěno: 20.07.2017 20:33, www.svs.cz