Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost oznámila cenu vodného a stočného pro rok 2006


Tisková zpráva

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. schválilo návrh ceny vody (vodné a stočné) v roce 2006 pro svůj region. Cena vody bude ve výši 50,05 Kč/m3, z toho vodné 26,83 Kč/m3 a stočné 23,22 Kč/m3 (uváděno bez DPH), což představuje proti cenové úrovni roku 2005 nárůst o 8,5%.

Nárůst ceny vody je způsoben – při vysokém podílu fixních nákladů - zejména zvýšenými požadavky na investice do infrastrukturního majetku, vyvolanými legislativně, neboť Česká republika musí do roku 2010 splnit požadavky Evropské unie na kvalitu vypouštěných odpadních vod. S ohledem na tuto zásadní skutečnost stanovuje Podnikatelský záměr Severočeské vodárenské společnosti na roky 2005-2010, schválený valnou hromadou v červnu 2005, jako horní hranici meziročního nárůstu ceny vodného a stočného 10,2%. Po vyhodnocení všech dostupných ekonomických ukazatelů se Severočeská vodárenská společnost rozhodla v roce 2006 nevyužít maximální schválený rozsah meziročního navýšení ceny a přiklonila se k navýšení o 8,5%.

Do ceny vody se samozřejmě promítají i další vlivy - především se jedná o výrazný nárůst cen za elektrickou energii, zemní plyn a zvyšování cen za nakupované suroviny, materiály a zařízení. Co se týče legislativně stanovených poplatků za nakupovanou surovinu, v roce 2006 bude nárůst poplatků za povrchovou vodu vykompenzován poklesem poplatků za vodu podzemní. V souvislosti s dokončováním rekonstrukce několika čistíren odpadních vod pak dochází k mírnému poklesu poplatků za vypouštění odpadních vod.

V kalkulaci vodného a stočného pro rok 2006 je uvažováno s prodejem pitné vody ve výši 60,5 mil. m3, tj. s poklesem o 2,2 mil. m3 oproti plánu 2005. U vody odkanalizované je uvažováno s realizací ve výši 53 mil. m3, tj. s poklesem oproti plánu roku 2005 o 1,5 mil. m3.

Cena bez DPH (Kč/m3)

Cena včetně DPH (Kč/m3)

Voda pitná

26,83

28,17

Voda odkanalizovaná

23,22

24,38

Celkem pitná a odkanalizovaná voda

50,05

52,55

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost oznámila cenu vodného a stočného pro rok 2006
Vytištěno: 20.07.2017 20:42, www.svs.cz