Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost oznamuje cenu vodného a stočného pro rok 2008


Tisková zpráva

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. schválilo návrh ceny vody (vodné a stočné) v roce 2008 v regionu svojí působnosti. Cena vody bude ve výši 55,34 Kč/m3, z toho vodné 29,56 Kč/m3 a stočné 25,78 Kč/m3 (uváděno bez DPH), což představuje proti cenové úrovni roku 2007 nárůst o 5,4 %.

Cena vody vychází z kalkulace vodného a stočného sestavené provozní společností Severočeské vodovody a kanalizace a z potřeb Severočeské vodárenské společnosti definovaných v Podnikatelském záměru společnosti do roku 2010. Nárůst ceny vody je způsoben při vysokém podílu fixních nákladů na její výrobu v první řadě výrazným nárůstem cen za energie, nárůstem cen za nakupované suroviny, materiály a zařízení. Jedná se zde např. o nárůst poplatků za odebíranou surovou vodu. Do ceny vody se promítá rovněž zvýšení legislativně stanovených poplatků, např. za vypouštění odpadních vod.

Dalším faktorem, který ovlivňuje cenu vody, je objem prodané vyrobené pitné a odkanalizované vody. Pro rok 2008 se předpokládá další pokles prodeje vody. V kalkulaci vodného a stočného pro rok 2008 je uvažováno s prodejem pitné vody ve výši 59,5 mil. m3, tj. s poklesem o 0,5 mil. m3 oproti plánu 2007. U vody odkanalizované je uvažováno s realizací ve výši 52 mil. m3, což je pokles o 1 mil. m3 oproti plánu roku 2007.

Růst ceny vody je způsoben také požadavky na investice do infrastrukturního majetku, vyvolanými legislativně, neboť Česká republika musí do roku 2010 splnit požadavky Evropské unie na kvalitu vypouštěných odpadních vod. S ohledem na tuto skutečnost stanovuje Podnikatelský záměr společnosti do roku 2010 jako horní nepřekročitelnou hranici meziročního nárůstu ceny vody 10,2 %. Souhrn všech výše uvedených faktorů umožnil stanovit tempo nárůstu ceny vody v regionu působnosti SVS pro rok 2008 na 5,4 %. Výsledná cena vody pro spotřebitele bude ovlivněna i zvýšením DPH z 5 % na 9 %.

 

Cena bez DPH (Kč/m3)

Cena s DPH (Kč/m3)

Voda pitná

29,56

32,22

Voda odkanalizovaná

25,78

28,10

Celkem pitná a odkanalizovaná voda

55,34

60,32

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost oznamuje cenu vodného a stočného pro rok 2008
Vytištěno: 28.06.2017 12:39, www.svs.cz