Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost převede odpadní vody z Březin do Děčína


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahajuje další ze svých plánovaných investičních akcí na Děčínsku, konkrétně převedení odpadních vod z Březin do Děčína.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, k tomu dodává: „Cílem investiční akce Severočeské vodárenské společnosti je optimalizace způsobu čištění odpadních vod v Děčíně, abychom vyhověli normám EU i navazující nové české legislativě, která stanovuje limity pro vypouštění městských odpadních vod do vod povrchových.“

Více o stavbě:

Odpadní vody z děčínské městské části Březiny budou nově odváděny na kanalizační síť v Děčíně s čištěním na čistírně odpadních vod Děčín – Boletice.

V rámci investiční akce Severočeské vodárenské společnosti bude vybudován kanalizační výtlak v celkové délce 1.686 metrů, přičemž jako trubní materiál bude použit HD-PE (vysokotlaký polyetylén). Vybudována bude i čerpací stanice odpadních vod s výkonem 14 l/s, a to včetně úpravy kanalizačního nátoku, obtoku čerpací stanice a odtoku od havarijního přelivu. Stávající čistírna odpadních vod Březiny je na hranici životnosti, proto jejínepotřebné části budou zrušeny.

Práce jsou v celkovém finančním objemu 14,995 milionu Kč (bez DPH), přičemž v roce 2006 má být hotová stavební část a v roce 2007 bude dokončena technologická a elektro-část stavby. Ta zahrnuje zřízení elektrické přípojky pro čerpací stanici včetně ovládání jejího provozu a přenosu informací. Stavba bude zahájena koncem července a její zakončení je naplánováno do konce června 2007. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost RAVEL spol. s r. o. z Ústí nad Labem.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost převede odpadní vody z Březin do Děčína
Vytištěno: 20.07.2017 20:44, www.svs.cz