Pro média a PR

Severočeská vodárenská společnost připravila návrh svého podnikatelského záměru do roku 2010


Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) připravila návrh podnikatelského záměru do roku 2010. Po projednání na aktivech akcionářů SVS v průběhu března a dubna a po zapracování připomínek bude tento podnikatelský záměr předložen ke schválení červnové valné hromadě společnosti.

Podnikatelský záměr SVS do roku 2010 stanovuje rovnováhu mezi nevyhnutnými investicemi na straně jedné a cenou vody s ohledem na sociální únosnost jejího zvyšování na straně druhé, a také zachování přiměřených proporcí další výstavby a obnovy majetku.

Hlavní cíle činnosti společnosti pro zmiňované období jsou:
a) zajištění naplnění legislativy ČR a EU (tzv. strategické investice)
b) zajištění obnovy majetku
c) zajištění rozvoje, expanze, akvizic společnosti
d) zajištění maximálního definovaného vývoje ceny vodného a stočného.

Ad a) Dojednáním přechodného období pro ČR do konce roku 2010 nebyl vytvořen dostatečný časový prostor pro uplatnění požadavků EU, které byly navíc - při přenesení do národní legislativy - ještě eskalovány. Označení celého území ČR za citlivé území bylo velmi nešťastné, protože vyvolalo potřebu mimořádně rozsáhlých strategických investic do oblasti odpadních vod, což nemá v Evropě obdobu. Při nejlepší snaze SVS dostát závazkům vyplývajícím z nové legislativy ČR se nelze obejít, a to přes výraznou finanční pomoc z fondů EU, bez pomoci ze strany státu, předně ve smyslu zahájení vyjednávání s Evropskou komisí o možnostech změkčení legislativy - buď posunem termínu přechodného období nebo přesnějším vymezením „citlivého území“ v ČR nebo vypuštěním některých méně efektivních opatření, event. dojednáním úvěrů ČR od mezinárodních finančních institucí. SVS bude iniciovat změny v tomto smyslu.

Ad b) SVS má průběžně zajišťovat péči o stávající majetek a jeho obnovu, což dnes naráží na omezení dané kromě jiného např. i rozdílem aktuálních pořizovacích cen a odpisů. Nedostatek zdrojů na prostou obnovu majetku je dlouhodobě neudržitelný, proto SVS plánovaně zvýší objem investic do této oblasti.

Ad c) Pro případ rozvoje a expanze společnosti jednoznačně platí, že akvizice SVS nelze uskutečňovat na úkor realizace strategických investic, obnovy majetku anebo dokonce ceny vodného a stočného – SVS proto zřetelně oddělí jejich financování. K profinancování bude využívat výhradně výnosů
z dividend a z finančních operací a vnějších zdrojů.

Ad d) Potřeby/zdroje jsou v regionu působnosti SVS pro období do roku 2010 nově vyčísleny na celkem cca 8,9 miliard Kč. Připravený návrh podnikatelského záměru do roku 2010 dává reálný předpoklad vysoké míry naplnění cílů společnosti, a to při současně definovaném maximálním meziročním nárůstu ceny vodného a stočného 10,2%.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel společnosti, dodává: „Při tvorbě podnikatelského záměru jsou uvažovány pouze dosud potvrzené dotace, takže obsahuje vnitřní pozitivní flexibilitu právě v parametru cena vodného a stočného - která je však vázána na případné vyšší využití vnějších zdrojů, což jsou další, dnes ještě nepotvrzené dotace, event. úvěry.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Severočeská vodárenská společnost připravila návrh svého podnikatelského záměru do roku 2010
Vytištěno: 26.07.2017 00:50, www.svs.cz